Καθαρά κέρδη 684 εκατ. ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 0,18 ευρώ, ανακοίνωσε για το α΄ εξάμηνο 2023 η Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδόσεις της Eurobank το α΄ εξάμηνο 2023 ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Πιο αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.043εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 88 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,63%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €270εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ εξάμηνο 2023.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,7% έναντι του περυσινού Α΄ Εξαμήνου σε €1.313εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 10,3% το Α΄ εξάμηνο 2023 σε €1.331εκ. λόγω των υψηλών μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα της περυσινής χρονιάς.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7%σε ετήσια βάσηστα €443εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το Α΄ εξάμηνο 2023 , από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 76,0% στα €869εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,6% σε €888εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 36,8% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022σε €164εκ. και αντιστοιχούσαν σε 81μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €374εκ. σε €705εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €712εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 17,9% το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €684εκ., έναντι €941εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022 και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €205εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023, από €97εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 79,6% και ανήλθαν σε €233εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,5% σε €207εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023. Το 44%των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €90εκ.) και το 49% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €101εκ).
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το Α΄ εξάμηνο 2023, από 5,9% το Α΄ εξάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €140εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €191εκ.σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,2δισ. ή €0,6δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 72,6% το Α΄ εξάμηνο 2022 σε 73,2% το αντίστοιχο φετινό Α΄ εξάμηνο.
 • Στο τέλος Ιουνίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,0%6 και ο δείκτης FL CET1 σε 16,3%6, αυξημένοι κατά 200 και 230 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α΄ εξαμήνου 2022.
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,90 και ήταν αυξημένα κατά 18,8% σε ετήσια βάση.
 • To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €81,5δισ. στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2023.
 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,5δισ. το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,1δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,6δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2023 σε €55,9δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,2% στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €17,3δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €4,2δισ. σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €7,4δισ. στο τέλος Ιουνίου 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: 

«Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό, παρά την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές διασφάλισαν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ενώ η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται και στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω, καθώς και στην αγορά ακινήτων, η οποία διατηρεί τη δυναμική της. Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύσεων επιταχύνεται, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank σε όλους τους τομείς ήταν ιδιαίτερα θετικές, με διακριτή συμβολή των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση σε 1,90 ευρώ και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται πλέον να υπερβεί σημαντικά το 15% το 2023.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ειδικά για επενδυτικά έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Το πρώτο εξάμηνο, οι εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20% κατευθύνθηκε σε αειφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των πελατών μας στη Ρόδο που επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου, που βασίζονται σε ένα διαφοροποιημένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο παράγει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας και στηρίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία».

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Iσχυρές οι ελληνικές τράπεζες μετά το stress test της ΕΒΑ (πίνακες)

Στο σφυρί βγαίνει οικόπεδο «φιλέτο» γνωστού επιχειρηματία στη Γλυφάδα

Impact: Το 69,2% από τα ηλεκτρονικά παραστατικά της αγοράς διακινεί η υπηρεσία Einvoicing

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ