Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους – ενήμερες και μη, προς τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – και, άρα, να γλυτώσουν την κύρια κατοικία τους από το ηλεκτρονικό «σφυρί» θα έχουν από την προσεχή Πέμπτη οι ευάλωτοι δανειολήπτες, με την κυβέρνηση να θέτει – εκτός απροόπτου – σε λειτουργία την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού που τους αφορά.

Πιο αναλυτικά, χιλιάδες οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας θα μπορούν στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού να λάβουν επιδότηση για πέντε έτη για τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. το σύνολο των οφειλών να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή, να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.

Πιο αναλυτικά:

1) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη/προσημείωση στην πρώτη κατοικία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ, προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

2) Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
i) για ποσά έως 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
ii) για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις.

γ) Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τελευταίου ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε, χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

Γ) Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μία βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε, ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγείται η ρύθμιση αυτών και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.

Όσον αφορά στο μέγιστο ποσό της επιδότησης, αυτό ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για τον αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα.

β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα.

γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

ε) Ως ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται το ποσό των 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Επιπρόσθετα, η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α) ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

β) ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

γ) ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το μέσο στεγαστικό δάνειο διαμορφώνεται στα περίπου 80.000 ευρώ, με τη μέση μηνιαία δόση να κυμαίνεται μεταξύ 250 και 350 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η επιδότηση δύναται να καλύψει μέχρι και το 80% της επίμαχης δόσης, δίνοντας… ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά που αργά ή γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπα με το ηλεκτρονικό σφυρί.

Σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρη Βερβεσού, άλλωστε, υπάρχουν στοιχεία για πέντε συγκεκριμένους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που έγιναν το τελευταίο διάστημα και αφορούσαν σε κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες. Όπως, ωστόσο, διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταικούρας, η κυβέρνηση «θα εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, ως όφειλαν, από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο».

Διαβάστε ακόμα:

Cosmote TV: «Ταράζει» τα νερά της Super League – Συζητήσεις με 11 ομάδες

Επίδομα αδείας 2021: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται

Οικογένεια Παπαγεωργίου: Σε πλειστηριασμό ξανά το εμπορικό κέντρο «Avenue»