Τράπεζες

KPMG για Attica Bank: Στοίχημα η άμεση αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας

 • Αγγελική Βελεσιώτη


Στον χαμηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (8,2%) εστιάζουν οι ελεγκτές της KPMG - Διαπραγματεύεται εκ νέου η μετοχή της Attica Bank - Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της KPMG – Δείτε την έκθεση

Στον χαμηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που «λόγω του σημαντικού ύψους προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους, προκειμένου να ληφθούν οι προσήκουσες προβλέψεις για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, καθώς και την νέα τιτλοποίηση Omega και με στόχο την σταδιακή ένταξη τους στο πρόγραμμα ‘Ηρακλής 2’» διαμορφώνεται στα τέλη του 2020 στο 8,2% εστιάζουν οι ελεγκτές της KPMG, κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Attica Bank. 

Ειδικότερα, αφού υπενθυμίζουν πως στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία και με βάση την έγκριση από την αρμόδια εποπτική αρχή, το ελάχιστο όριο του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας «αγγίζει» σήμερα το 10,71%, όταν προ Covid-19 ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφωνόταν σε 14,21%, υπογραμμίζουν πως η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης κεφαλαίων.

«Συζητήσαμε με τις εποπτικές αρχές σχετικά με το γεγονός ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας μειώθηκε κάτω του ορίου και λάβαμε επιβεβαίωση για την περίοδο μέχρι το 2022-2023 που δόθηκε στην τράπεζα προκειμένου να αποκαταστήσει τους δείκτες απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας στη βάση ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης τα οποία θα περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσής της», αναφέρουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν: «Εξετάσαμε την ανάλυση της διοίκησης σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης 2021-2023 της τράπεζας προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατόπιν των επιπτώσεων της λογιστικής ζημίας μετά φόρων που καταχωρήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2020.Συζητήσαμε με τη διοίκηση τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι τα μέτρα του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 2021- 2023».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 78 ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Τράπεζα Αττικής: Οι παρατηρήσεις των ελεγκτών της KPMG

Ειδικότερα, το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2021-2023 προβλέπει σειρά ενεργειών για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου που είναι ο διπλασιασμός του δανειακού χαρτοφυλακίου μέχρι το τέλος του 2023, στις οποίες περιλαμβάνονται εκδόσεις χρηματοοικονομικών μέσων που ταξινομούνται ως εποπτικά κεφάλαια κατηγορίας 1 και 2, αλλά και η σταδιακή ένταξη των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς σε σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης. «Με βάση τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, σε pro-forma επίπεδο, αναμένεται να ξεπεράσει κατά περίπου 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, το ελάχιστο εποπτικό όριο, που ίσχυε προ των ελαφρύνσεων που εφαρμόστηκαν, λόγω της πανδημίας του COVID-19», τονίζουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν: «Οι ενέργειες που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θα οδηγήσουν σε άμεση αποκατάσταση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα εν ισχύ ελάχιστα επίπεδα, είναι:

1. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ‘Omega’, ήτοι η πώληση άνω του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων της μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής σειράς, και

2. Η ένταξη του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς που θα διακρατήσει η Τράπεζα, στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», η οποία θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, Συνολικό και CET1, κατά άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων».

Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, προβαίνοντας σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη υλοποίηση του επιχειρηματικού του πλάνου καθώς και:  

 • Την διαμόρφωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, έπειτα από διαδοχικές τιτλοποιήσεις (αρχής γενομένης τον Αύγουστο του 2017) συνολικού ύψους €3δις περίπου, σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη την επανατιτλοποίηση ΜΕΑ (‘Project Omega’) και τις συναλλαγές Astir 1 και Astir 2. Να σημειωθεί ότι η συναλλαγή ‘Omega’ συνολικής περιμέτρου ΜΕΑ περίπου €1,3 δισ. εγκρίθηκε από το ΔΣ της Τράπεζας την 27/04/2021 και οι συναλλαγές Astir 1 και 2, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Για τις συναλλαγές Astir 1 και 2, η Τράπεζα έχει προσλάβει τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους UBS και Euroxx, ενώ με τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης που λήφθηκαν κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2020, περιορίζεται το ενδεχόμενο καταγραφής κεφαλαιακών ζημιών σύμφωνα με τις τωρινές εκτιμήσεις της Διοίκησης από την πώληση των τίτλων μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής σειράς, ενώ διευκολύνεται και η ένταξη των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης
 • την χαμηλή συνεισφορά (μόλις 7,4%) των περιπτώσεων που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις COVID-19 (‘moratoria’) στο σύνολο του ενήμερου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, που είναι ‘πρόδρομος’ δείκτης για τυχόν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική αγορά,
 • τη ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος και την περαιτέρω διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας, καθώς και την ακύρωση του ομολόγου του ΟΕΔ (Πυλώνας 2) την 31η Μαρτίου 2021, το οποίο ο Όμιλος χρησιμοποιούσε για την άντληση ρευστότητας,
 • την ύπαρξη εξασφαλίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα η από άλλους μηχανισμούς,
 • την σημαντική αύξηση των υπολοίπων των καταθέσεων για 4ο συνεχόμενο έτος (2020:+7,4% έναντι 2019) και την περαιτέρω αύξησή τους εντός του α’ τριμήνου 2021 (+50 εκατ. από την αρχή του 2021). Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα καταθέσεων της Τράπεζας κατά την τελευταία τετραετία σημείωσαν αύξηση άνω του ενός δισ,
 • την συνεχόμενη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος για 3 συνεχόμενα τρίμηνα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφανίζουν αύξηση κατά 15,7% σε σχέση με την 31/12/2019, ενώ η αύξηση αυτή συνοδεύεται και από καθαρή πιστωτική επέκταση,
 • την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου. Σημειώνεται, ότι κατά την τελευταία τετραετία, το άθροισμα των εξόδων μισθοδοσίας και γενικών λειτουργικών, εμφανίζει μείωση κατά 45,1%,
 • το χαμηλό επίπεδο του λόγου Δάνεια προς Καταθέσεις, ο οποίος ανέρχεται σε 70,9% και τη δυναμική που αυτό δίνει ως προς την πιστωτική επέκταση της Τράπεζας,
 • την ομαλή υλοποίηση του πλάνου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κατά τα επόμενα 3 έτη,
 • την πρόσφατη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τράπεζας του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023, βάσει του οποίου προβλέπεται σημαντική αύξηση του όγκου εργασιών της Τράπεζας μέσω ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τον διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέχρι το τέλος του 2023. Σημειώνεται, ότι για τη χρηματοδότηση αυτής της αύξησης των εργασιών του Ομίλου, το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2021 – 2023, περιλαμβάνει σειρά ενεργειών αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την είσοδο νέων μετόχων,
 • τις ανακοινώσεις σε σχέση με τις ελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία που παρέχονται στις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις απαιτήσεις για τα εποπτικά τους κεφάλαια (Σημείωση 41),
 • την αναμενόμενη ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, που αφορά την μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε αναβαλλόμενη φορολογική πίστωση, που εκτιμάται σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, θα οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων και στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας και του Ομίλου. Τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως ορίζεται και στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα καθοριστούν με βάση σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Σημείωση 41),
 • την ταχεία αποκατάσταση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μέσω ένταξης του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς που θα διακρατήσει η Τράπεζα, στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ 2» (Σημείωση 41), η οποία θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, Συνολικό και CET1, κατά άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σύμφωνα με τις τωρινές εκτιμήσεις της Διοίκησης. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ο Όμιλος εκτιμά ότι πληρείται η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε ακόμη:

Μειωμένα ενοίκια: Όσα πρέπει να ξέρετε για Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο

Tο σπίτι της Λαμπέτη στο Κολωνάκι γίνεται boutique ξενοδοχείο ‘’Villa Lambeti’’ το 2022 (pics)

Πιστώνονται αύριο τα 534 ευρώ για τις αναστολές του Απριλίου