Τράπεζες

Moody’s: Υποβάθμισε το outlook πέντε ελληνικών τραπεζών

  • newsroom


Αναμένει συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά περίπου 5% το 2020 και ανάκαμψη κατά 4% το 2021

Στην αξιολόγηση πέντε ελληνικών τραπεζών και την υποβάθμισή του outlook τους από «θετικό» σε «σταθερό» προχώρησε ο Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s.

Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την αξιολόγηση των καταθέσεων της Alpha Bank, της Attica Bank, της Πειραιώς, της Εθνικής και της Παγκρήτιας.

Παράλληλα ο οίκος επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των πέντε ελληνικών τραπεζών, ενώ σημειώνει ότι η υποβάθμιση αντανακλά τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στην οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών αυτών να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους και την κερδοφορία τους.

Βασικός παράγοντας για την απόφαση της υπήρξε η εκτίμηση για καθυστερήσεις στην εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων των τραπεζών για την περαιτέρω βελτίωση των στοιχείων του ενεργητικού και της κερδοφορίας το 2020-21, λόγω του αντίκτυπου στην ελληνική οικονομία της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την Moody’s, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του κορωνοϊού δεν θα επιβαρύνει μόνο τα ήδη αδύναμα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα αποτελέσει και μια σημαντική πρόκληση στην ικανότητα τους να μειώσουν τις αυξημένης μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (NPEs).

Τα μέτρα στήριξης και η κανονιστική ευελιξία θα αντισταθμίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των δανείων, σε κάποιο βαθμό, εκτιμά ο οίκος. Επιπλέον, ο οίκος περιμένει μέτρια επιδείνωση στα κεφάλαια των τραπεζών, τα οποία πάντως θα παραμείνουν πάνω από τις χαλαρωμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις.

Το αναθεωρημένο outlook λαμβάνει επίσης υπόψη τις βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και ρευστότητα των τραπεζών, τα οποία δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την πανδημία.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η πανδημία του κορωνοϊού δεν θα επηρεάσει μόνο την ήδη αδύναμη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα δυσχεραίνει σημαντικά τη δυνατότητα τους να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs). Tα μέτρα στήριξης και η χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου θα αντισταθμίσει σε έναν βαθμό τον αντίκτυπο στην ποιότητα των δανείων τους.

Η Moody’s αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν, με απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, όπου το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 5% και να ανακάμψει κατά 4% το 2021.

Ύφεση 5% το 2020

Η Moody’s αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν, με απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, όπου το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 5%, ανακάμπτοντας με αύξηση 4% το 2021.

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, επισημαίνει ο Οίκος, θα πλήξουν την τουριστική βιομηχανία της χώρας, έναν από τους κύριους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 12% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Παράλληλα αναμένει ότι η απότομη πτώση της εγχώριας ζήτησης θα επηρεάσει τους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, του εμπορίου και της μεταποίησης, οι οποίες θα επηρεάσουν την προσιτότητα των δανειολήπτων των τραπεζών.

Alpha Bank

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε Caa1 εξισορροπεί τις μελλοντικές προοπτικές για περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα και την κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων της έναντι των αρνητικών επιπτώσεων από την ύφεση που αναμένεται το 2020.

Η άμεση πρόκληση της τράπεζας περιλαμβάνει τα πολύ υψηλά NPEs, στο 44,8% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2019. Η ενημερωμένη στρατηγική της Alpha Bank για το 2020-22 προβλέπει την επιτάχυνση της μείωσης των NPEs, την οποία η Moody’s αναμένει να καθυστερήσει, δεδομένης της τρέχουσας αποτυχίας στην ελληνική οικονομία που προκαλείται από την πανδημία.

Εθνική Τράπεζα

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος παραμένει στο «Caa1».

Αντικατοπτρίζει την άμεση πρόκληση της τράπεζας να μειώσει το πολύ υψηλό επίπεδο των NPEs της, το οποίο τον Δεκέμβριο του 2019 αντιπροσώπευε το 31,3% των ακαθάριστων δανείων.

Eπίσης, η τράπεζα πρέπει να βελτιώσει την κερδοφορία της (βασικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων 235 εκατ. ευρώ το 2019).

Τράπεζα Πειραιώς

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει στο «Caa2».

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει την αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού του λόγω του υψηλού επίπεδου NPEs, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 49% των ακαθάριστων δανείων της τον Δεκέμβριο του 2019 – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Παγκρήτια Τράπεζα

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Παγκρήτιας Τράπεζας παραμένει στο «Caa3». Επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Moody’s για πιθανές σοβαρές ζημιές.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη το σχετικά στενό franchise της τράπεζας, το οποίο καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), κυρίως στο νησί της Κρήτης.

Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των απομειώσεων δανείων το 2020-21, λόγω της πανδημίας και του αντίκτυπου στον τουριστικό τομέα, στον οποίο η τράπεζα εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό.

Η τράπεζα περιορίζεται από το υψηλό επίπεδο προβληματικών δανείων της, στο 63,4% των ακαθάριστων δανείων, σε συνδυασμό με μια μέτρια κάλυψη προβλέψεων ύψους 36% τον Δεκέμβριο του 2019.

Η τράπεζα είχε τον χαμηλότερο δείκτη κεφαλαίου CET1 μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, στο 10,2% περίπου τον Δεκέμβριο του 2019.

Attica Bank

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε Caa3 αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο των NPEs, στο 46% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2019, το οποίο αν και είναι σημαντικά χαμηλότερο σε απόλυτους όρους (περίπου 850 εκατ. ευρώ) από άλλες τοπικές τράπεζες, παραμένει η πιο άμεση πρόκληση και ο μεγαλύτερος κίνδυνος φερεγγυότητας για την τράπεζα.

Λαμβάνει υπόψη επίσης τα μετριοπαθή επίπεδα κεφαλαίου της, με δείκτη κεφαλαίου CET1 11,4% τον Δεκέμβριο του 2019, ο οποίος είναι χαμηλότερος από αυτόν των μεγαλύτερων εγχώριων ομολόγων, και περιλαμβάνει επίσης υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC).

Οι ζημίες προ φορολογίας της τράπεζας ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ για το 2019 και θα αναφέρει θετική κερδοφορία το 2020, λόγω των μειωμένων κινδύνων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία.