Η έγκριση της στρατηγικής αποεπένδυσης των συμμετοχών στις ελληνικές τράπεζες από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υποδηλώνει πρόοδο, αν και δεν υπάρχει περαιτέρω σαφήνεια, εξηγεί η Morgan Stanley. Οι ενδείξεις προόδου προς την κατεύθυνση της αποεπένδυσης των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη υπερπροσφορά (stock overhang) μετοχών, ωστόσο η αμερικανική τράπεζα τελικά το θεωρεί θετικό, καθώς θα συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό (free float) και στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά των ελληνικών μετοχών και τραπεζών.

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε το σχέδιο στρατηγικής του 2023-2025 για τις εκποιήσεις των μετοχών που κατέχει επί των ελληνικών τραπεζών, σε συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο που θα ακολουθήσει το ΤΧΣ και θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να εκποιήσει τις συμμετοχές του στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα), με το ΤΧΣ να κατέχει σήμερα αντίστοιχα ποσοστά ύψους 9%, 1,4%, 27% και 40%.

Η διαδικασία αποεπένδυσης πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2025. Σύμφωνα με το ΤΧΣ, η απόφαση για την αποεπένδυση από τις τράπεζες έρχεται στο πλαίσιο της προόδου που έχουν επιτύχει οι οντότητες για την «αντιμετώπιση των αδυναμιών» και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας. Επιπλέον, η αποεπένδυση θα προσφέρει οφέλη στην ελληνική οικονομία μέσω της αύξησης του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά των ελληνικών τραπεζών, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια κεφαλαιαγορά, τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσω περισσότερων ευκαιριών για άμεσες ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα αλλά και την επίδειξη προόδου προς την αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό πλήρως ιδιωτική ιδιοκτησία.

Πιθανοί τρόποι αποεπένδυσης

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, θα εντοπίσει ενεργά τις ευκαιρίες του, είτε μέσω της πώλησης μετοχών, είτε μέσω αναθεώρησης προσεγγίσεων ή και προτάσεων που υποβάλλονται, προτάσεις από τις ίδιες τις τράπεζες ή άλλες δομές εκποίησης που θα ενισχύουν την αξία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις επιδόσεις των τραπεζών. Το ΤΧΣ τονίζει ότι η διαδικασία, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείται με πώληση στις κεφαλαιαγορές ή με ιδιωτική πώληση, θα γίνει με ανταγωνιστικό τρόπο, ανοικτή σε τρίτους.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ οι πιθανές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν για την αποεπένδυση είναι:

·  η πώληση στην κεφαλαιαγορά: οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην ανοικτή αγορά μετοχών μέσω τρόπων όπως η διαδικασία του βιβλίου προσφορών, με καθημερινή τιμολόγηση στο χρηματιστήριο ή επαναγορά μετοχών. Το ΤΧΣ θα λάβει υπόψη του τις εξής εκτιμήσεις συμπεριλαμβανομένων (i) της αναμενόμενης τιμολόγησης, (ii) του αναμενόμενου αντίκτυπου της συναλλαγής στην τιμή της μετοχής της σχετικής τράπεζας, (iii) αντίκτυπο στη μετοχική βάση, (iv) επίπεδο κινδύνου εκτέλεσης, (v) επίπτωση στις μελλοντικές πωλήσεις (στη συγκεκριμένη Τράπεζα και σε άλλες μετοχές), (vi) απόλυτο μέγεθος (σε εκατ. ευρώ/ημέρες διαπραγμάτευσης) και σχετικό μέγεθος της συναλλαγής, (vii) αντίληψη της αγοράς, (viii) πληρωτέα αμοιβή για τη συναλλαγή και άλλα.

· Ιδιωτική πώληση: Αποτελείται από συναλλαγή κατά την οποία ένα μεγάλο πακέτο (ποσοστό 5% ή περισσότερο του μεριδίου ή αν το ΤΧΣ κατέχει λιγότερο από 5% στην εν λόγω τράπεζα) πωλείται μέσω ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια εξαγορά σε επενδυτή. Το ΤΧΣ θα ευνοούσε τη στρατηγική σε επενδυτές για σημαντικά πακέτα μετοχών του, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µακροπρόθεσµοι επενδυτές (π.χ. κρατικά επενδυτικά ταµεία, κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια για συνταξιοδοτικά προγράμματα, κληροδοτήματα, ιδρύματα, ασφαλιστές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ιστορικό επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices) και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική τεχνογνωσία.

Διαβάστε ακόμη

Οι βασιλικές αφίξεις και η «μίζερη απόφαση» για την κηδεία, το Μαξίμου και οι Κουτσολιούτσοι, ο Πρόδρομος, ο Καραμολέγκος και ο Λαβίδας

Επιθετικά στον ανταγωνισμό η νέα Nova

Χάνουν το επίδομα Θέρμανσης για ένα «κλικ» – Ποιες λύσεις εξετάζονται