«Σήμα» από τις αγορές για τις τότε επικρατούσες συνθήκες, από τις τράπεζες για τις επιδόσεις τους και από τους επενδυτές για μία καλή τη πίστει προσφορά αναμένει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προκειμένου να εκκινήσει τις διαδικασίες αποεπένδυσης με «ορίζοντα» το 2025, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξουν διμερείς συζητήσεις.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την 11σέλιδη παρουσίαση της στρατηγικής εξόδου από τις τράπεζες, η διάθεση των συμμετοχών στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (40,3% στην Εθνική Τράπεζα, 27% στην Τράπεζα Πειραιώς, 9% στην Αlpha Bank και 1,4% στη Εurobank) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε μέσω κεφαλαιαγοράς είτε με ιδιωτική συναλλαγή.

Κεφαλαιαγορά

Πριν από την έναρξη μιας συναλλαγής μέσω κεφαλαιαγοράς το Ταμείο θα αξιολογήσει τα παρακάτω κριτήρια για το εάν  οι γενικές συνθήκες της αγοράς επιτρέπουν την εκτέλεση της συγκεκριμένης συναλλαγής:

  • Δεν έχουν συμβεί ή δεν αναμένονται σημαντικά γεγονότα ή εξελίξεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τις τράπεζες.
  • Η μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών δεν υποδηλώνει ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας της αγοράς και
  • Δεν υπάρχει σημαντική επιδείνωση του όγκου συναλλαγών για τις τράπεζες ή γενικότερα  στις αγορές ελληνικών αξιών (μετοχών και ομολόγων).

«Το Ταμείο θα πρέπει να παρακολουθεί ενεργά τις επικρατούσες συνθήκες με στόχο να εξακριβώσει εάν το  κλίμα,  η  λειτουργικότητα  και  η  ρευστότητα  των  αγορών  αντικατοπτρίζουν  την αποτελεσματικότητα της διαμόρφωσης των τιμών  και συμβάλλουν στην επίτευξη της εύλογης αξίας μέσω μιας συναλλαγής διάθεσης μετοχών», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Το Ταμείο μπορεί να χρειαστεί να λάβει μια απόφαση  σχετικά με τη βέλτιστη σειρά των δυνητικά διαθέσιμων συναλλαγών. Για παράδειγμα, θα εξετάσει  εάν είναι εφικτό και επιθυμητό να εκτελούνται πολλές συναλλαγές ταυτόχρονα ή εάν η επιλογή μιας  συγκεκριμένης συναλλαγής αναμένεται να είναι επωφελής για τις επόμενες συναλλαγές (επειδή, για  παράδειγμα, προβάλλει ένα θετικό σήμα προς την αγορά, ή για τεχνικούς όρους)».

Οι  μετοχές πωλούνται απευθείας στην ανοιχτή αγορά μετοχών μέσω διαδικασίας που στοχεύει σε ευρεία διανομή σε κατά κύριο λόγο θεσμικούς επενδυτές, με την τιμή να καθορίζεται συνήθως μέσω: (i) μιας διαδικασίας bookbuilding που ενσωματώνει κάποιο βαθμό ανταγωνιστικής  υποβολής προσφορών, ή  (ii) μέσω του  συνήθους μηχανισμού  διαπραγμάτευσης  στο  χρηματιστήριο. Η Στρατηγική αποεπένδυσης  περιλαμβάνει τρεις δομές Συναλλαγών μέσω Κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλία του Ταμείου  (Accelerated Bookbuild, Fully Marketed Offering  και  trading plan/dribble out)  και  μία  με  πρωτοβουλία  της  αντίστοιχης  Τράπεζας  (share buyback). Για Συναλλαγή  μέσω  Κεφαλαιαγοράς είναι απαραίτητες δύο γνώμες  αποτίμησης  (valuation opinions) που θα υποστηρίζονται από αντίστοιχες εκθέσεις αποτίμησης.

Αυτόκλητες προσφορές

Όσον αφορά στις αυτόκλητες προσφορές, το ΤΧΣ θα  εξετάσει,  κατ’  αρχήν, αυτές που αφορούν σε μερίδια  που  υπερβαίνουν το 5% των υφιστάμενων μετοχών μιας δεδομένης τράπεζας ή σε σχέση με τις πλήρεις  συμμετοχές  του  σε  μια  δεδομένη  τράπεζα  εάν  κατέχει  λιγότερο  από  το  5%  των  μετοχών  σε  κυκλοφορία.  «Λαμβάνοντας  υπόψη  την  πολυπλοκότητα,  τη  χρονική  δέσμευση  και  το  κόστος  εφαρμογής της διαδικασίας για αυτόκλητες προσφορές, το Ταμείο είναι μάλλον απίθανο να εξετάσει  προσφορές  για  μικρότερο  μερίδιο,  και  εάν  αποφασίσει  κάτι  τέτοιο  θα  σχεδιάσει  μια  κατάλληλη  διαδικασία που θα σέβεται τις Βασικές Αρχές αποεπένδυσης», τονίζεται στην παρουσίαση. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα χρειαστεί επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εξετάσει εάν θα ανταποκριθεί σε μια  αυτόκλητη προσφορά και συγκεκριμένα:

• Επιβεβαίωση  της  ταυτότητας  της  νομικής  οντότητας  (επενδυτή)  που  αναμένεται  να  συμμετέχει στη συναλλαγή και της μετοχικής της δομής

• Περιγραφή  του  δυνητικού  επενδυτή,  του  σκεπτικού  της  εξαγοράς,  της  στρατηγικής  που  προτείνει και των μελλοντικών σχεδίων για την Τράπεζα.

• Το μερίδιο / αριθμό μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει από το Ταμείο.

•Ένδειξη του ελάχιστου αντίτιμου επιπλέον της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής (premium) που είναι διατεθειμένος να καταβάλει  ο επενδυτής για τις μετοχές∙

• Στοιχεία  ιδιοκτησίας  του  δυνητικού  επενδυτή  (ή  οποιασδήποτε  από  τις  θυγατρικές  ή  συνδεδεμένα  μέρη  του),  εάν  υπάρχει,  εντός  του  τελευταίου  έτους  στην  συγκεκριμένα  Τράπεζα, καθώς και οποιαδήποτε αρνητική θέση (short position) ή παράγωγα προϊόντα που  αφορούν σε τίτλους της συγκεκριμένης Τράπεζας.

• Λεπτομέρειες  σχετικά  με  την  προτεινόμενη  χρηματοδότηση  της  συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τυχόν προϋποθέσεις και τον αναμενόμενο χρόνο  αυτής της χρηματοδότησης∙

• Περαιτέρω  βασικές  πληροφορίες  και  δέουσα  επιμέλεια  που  απαιτούνται  για  την  ολοκλήρωση της συναλλαγής.

•Λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς της οντότητας/ομάδας που αποκτά, εάν  υπάρχει,  και  οποιαδήποτε  σχέση  με  τις  σχετικές  ρυθμιστικές  αρχές, συμπεριλαμβανομένων  λεπτομερειών  οποιουδήποτε  πρόσφατου  διαλόγου  ή  τρέχουσας  αξιολόγησης  καταλληλόλητας  ειδικής  συμμετοχής  σε  εποπτευόμενο  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα.

• Εάν  είναι  απαραίτητο,  επιβεβαίωση  ότι  ο  δυνητικός  επενδυτής  θα  είναι  πρόθυμος  να  παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις ρυθμιστικές εγκρίσεις∙ και

• Λεπτομέρειες  των  διαδικασιών  εσωτερικής  έγκρισης,  συμπεριλαμβανομένης  της  επιβεβαίωσης ότι η προσφορά έχει λάβει όλες τις σχετικές εσωτερικές εγκρίσεις πριν από  την υποβολή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διάθεση θα  λάβει  είτε  τη  μορφή  διμερούς  συζήτησης  ακολουθούμενης  από  ανταγωνιστική  διαδικασία  είτε  δημοπρασίας μετά από επίσημη διαδικασία πώλησης. Το Ταμείο θα αποφασίσει, μετά από συζήτηση  με τον σύμβουλο διάθεσης, στην αρχή της διαδικασίας ποια μορφή επιθυμεί να ακολουθήσει για τη  συγκεκριμένη συναλλαγή.

i) Υπό όρους συμφωνία με 1ο πλειοδότη / δυνατότητα άλλων μερών να προσφέρουν καλύτερους  όρους στο τέλος

• Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιήσει μια Ιδιωτική Συναλλαγή, είτε  με πρωτοβουλία  του  Ταμείου  είτε  μετά  από  θετική  αξιολόγηση  μιας  αυτόκλητης  προσφοράς, το ΤΧΣ ξεκινά εμπιστευτικές διμερείς συζητήσεις για πιθανή τιμή συναλλαγής και  όρους με «καλή τη πίστει» επενδυτή, ο οποίος που μπορεί επίσης να  ζητήσει πληροφορίες  δέουσας επιμέλειας από την Τράπεζα∙

•  Εάν  οι  συζητήσεις  είναι  επιτυχείς,  το  Ταμείο  θα  υπογράψει  με  τον  επενδυτή  μια  υπό  όρους  συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τους συμφωνηθέντες όρους και θα επιτρέπει στο ΤΧΣ να  αναζητήσει εναλλακτικές προσφορές για μια περίοδο 4 έως 8 εβδομάδων.

• Το ΤΧΣ θα δημοσιοποιήσει τους όρους της υπό όρους συμφωνίας (τιμή και βασικούς όρους) και  θα καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν καλύτερους όρους  να απευθυνθούν στον σύμβουλο διάθεσης. Το Ταμείο αναμένει ότι αυτές οι προσφορές θα  περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για αυτόκλητες προσφορές.

•  Λίγο  μετά  την  παραλαβή  των  ανταγωνιστικών  προσφορών,  το  Ταμείο  θα  αξιολογήσει  ποιες  αποτελούν «καλή  τη πίστει» προσφορές. Αυτοί οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες  πληροφορίες με τον 1ο  πλειοδότη και την  υπό όρους συμφωνία που υπέγραψε με το ΤΧΣ.

• Εάν δεν ληφθεί καλύτερη προσφορά μέχρι το τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου, η συμφωνία με  τον 1ο  πλειοδότη θα καταστεί δεσμευτική για το ΤΧΣ.

•  Εάν  το  Ταμείο  λάβει  μια  ανταγωνιστική  προσφορά  καλύτερη  από  αυτή  που  έκανε  ο  1ος   πλειοδότης,  θα  δοθεί  η ευκαιρία  στον 1ο   πλειοδότη  να αντιστοιχίσει  τη  νέα  προσφορά (θα  πρέπει  να  προσφέρει  αντίστοιχη  τιμή  και  να  συμφωνήσει  για  καλύτερους  όρους  και  προϋποθέσεις) ή να προσφέρει καλύτερους όρους,

• Εάν ο 1ος πλειοδότης δεν προβεί σε αντίστοιχη προσφορά με την ανταγωνιστική προσφορά, τότε  το ΤΧΣ θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον καλύτερο ανταγωνιστικό πλειοδότη και θα ανακοινώσει τη συναλλαγή.

• Εάν ο 1ος πλειοδότης προβεί σε αντίστοιχη προσφορά ή προσφέρει καλύτερους όρους, τότε θα  χρησιμοποιηθεί  διαδικασία  δημοπρασίας  μεταξύ  του  1ου  πλειοδότη  και  του  καλύτερου  ανταγωνιστή  για  να  αναδειχθεί  ο  προτεινόμενος  πλειοδότης  και,  εάν  απαιτείται,  θα  υπογραφούν νέα νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον καλύτερο ανταγωνιστικό πλειοδότη.

ii) Διαδικασία επίσημης πώλησης μέσω πλειστηριασμού

• Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή Ιδιωτικής Συναλλαγής, είτε με  πρωτοβουλία του Ταμείου είτε μετά από θετική αξιολόγηση αυτόκλητης προσφοράς, το ΤΧΣ  μπορεί  να  αποφασίσει  να  ξεκινήσει  επίσημη  διαδικασία  πώλησης  και  να  ορίσει  σύμβουλο  διάθεσης.

• Στη συνέχεια, το ΤΧΣ θα ανακοινώσει ότι καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τον  σύμβουλο  διάθεσης  εάν  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στην  επίσημη  διαδικασία  πώλησης. Κατά περίπτωση, η ταυτότητα του επενδυτή που έκανε την αυτόκλητη προσέγγιση και οι όροι  της προσφοράς του δεν θα αποκαλύπτονται.

•  Το  Ταμείο  αναμένει  από  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  να  υποβάλουν  τις  ίδιες  πληροφορίες  που  απαιτεί για τις αυτόκλητες προσφορές.

•  Λίγο  μετά  την  παραλαβή  των  ανταγωνιστικών  προσφορών,  το  Ταμείο  θα  αξιολογήσει  ποιες  αποτελούν «καλή τη πίστει» προσφορές και θα καλέσει τα μέρη αυτά να συμμετάσχουν στη  διαδικασία.

•  Η  διαδικασία  θα  πραγματοποιηθεί  από  τον  σύμβουλο  διάθεσης  και  θα  προσαρμοστεί  στις  συγκεκριμένες  συνθήκες.  Θα  διασφαλίζεται  πάντα  η  ίση  μεταχείριση  όλων  των  ενδιαφερομένων  και  θα  είναι  ανταγωνιστική  προκειμένου  το  Ταμείο  να  λαμβάνει  την  καλύτερη δυνατή τιμή και συμβατικούς όρους.

•  Εάν  συμφωνηθούν  όροι  με  τον  προτιμώμενο  πλειοδότη  στο  τέλος  αυτής  της  διαδικασίας,  το  Ταμείο θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα και θα γίνει δημόσια ανακοίνωση.

Κανόνες που ισχύουν και για τις δύο διαδικασίες

Αν και το ΤΧΣ ενδέχεται να εισέλθει σε διμερείς συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές, οποιαδήποτε  διάθεση θα συνεπάγεται μια ανταγωνιστική διαδικασία ανοιχτή σε τρίτους. Η  διαδικασία  δέουσας  επιμέλειας  και  η  πρόσβαση  στη  διαχείριση  των  Τραπεζών  θα  πρέπει  να  ισχύουν μόνο εάν το ΤΧΣ κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και είναι σύμφωνο με μια συνήθη  διαδικασία για μια εισηγμένη εταιρεία. Για αυτή τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας θα απαιτηθεί η συνεργασία της Τράπεζας.

Το ΤΧΣ δεν θα παρέχει πληροφορίες δέουσας επιμέλειας απευθείας στους  δυνητικούς  επενδυτές.  Συνεπώς,  η  έκταση  των  πληροφοριών  δέουσας  επιμέλειας  θα  πρέπει  να  συμφωνηθεί  απευθείας  με  την  Τράπεζα  (λαμβάνοντας  υπόψη  τους  κανονισμούς  για  τις  Καταχρηστικές  Πρακτικές  στις  Αγορές)  και  οι  πληροφορίες  θα  παρέχονται  απευθείας  από  την  Τράπεζα (με την επιφύλαξη κατάλληλης συμφωνίας εμπιστευτικότητας μεταξύ της Τράπεζας και του  επενδυτή  ).  Εάν  παρέχονται  προνομιακές  πληροφορίες  (inside information),  θα  πρέπει  να  ακολουθηθεί μια αποδεκτή πρακτική αγοράς δημοσιοποίησης της πληροφορίας ή έγκρισης από τις  αρχές.

Όλοι  οι  «καλή  τη  πίστει»  υποψήφιοι  πλειοδότες  θα  πρέπει  να  έχουν  την  ίδια  πρόσβαση  σε  πληροφορίες δέουσας επιμέλειας (εφόσον υπογράψουν κατάλληλη συμφωνία εμπιστευτικότητας με  την Τράπεζα). Κατά περίπτωση, η τελική τεκμηρίωση που συμφωνήθηκε για οποιαδήποτε Ιδιωτική Συναλλαγή δεν  θα πρέπει να περιορίζει το Ταμείο στην έναρξη μελλοντικών συναλλαγών για το εναπομένον μερίδιό  του στην Τράπεζα.

Το προφίλ των επενδυτών

Το  Ταμείο  ευνοεί  στρατηγικούς  επενδυτές  για  σημαντικά  πακέτα  των  μετοχών  του,  όπως  διεθνώς  αναγνωρισμένα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μακροπρόθεσμους επενδυτές (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ήδη  ιστορικό  επενδύσεων  σε  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  οικογενειακά  γραφεία  κλπ), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική  τεχνογνωσία  που  θεωρείται  ότι  ενισχύσουν  την  ικανότητα  του  ελληνικού  τραπεζικού  τομέα  να  ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Διαβάστε ακόμη

Φυσικό αέριο: Σε καθοδική τροχιά πάλι η τιμή λόγω… άφθονου LNG

Μάχη για σιδηροδρομικά έργα ύψους 3 δισ. ευρώ – Στις Βρυξέλλες τα αιτήματα χρηματοδότησης

Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την ακρίβεια – Τι απαντούν οι Έλληνες για την ΕΕ (γραφήματα)