Τράπεζες

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της Alpha – Όλο το σχέδιο απόφασης

  • newsroom


Η τιμή διάθεσης και η κατανομή των νέων μετοχών - Παράλληλα η διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης - Ισχυρή άνοδος της μετοχής της Alpha Bank – Επέστρεψε στα επίπεδα του 1 ευρώ

Το σχέδιο της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων δημοσιοποίησε η Alpha Bank, αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. Το σχέδιο προβλέπει συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτική τοποθέτηση, αντίστοιχα.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των €0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι έως τέσσερις μήνες και θα αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει την Τιμή Διάθεσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης:

-Εγκρίθηκε η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των €0,8 δισεκατομμυρίων, με καταβολή σε μετρητά, την

– Καταργούνται τα δικαιώματα προτίμησης και η έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Ο συνολικός (τελικός) αριθμός των Νέων Μετοχών θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν ποσό άνω της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή που θα καλυφθεί θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

– Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των €0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών (οι «Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»).

– Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες και θα αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει την Τιμή Διάθεσης.

-Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

α. στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά́ με το ενημερωτικό́ δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά́ τη δημόσια προσφορά́ κινητών αξιών ή κατά́ την εισαγωγή́ κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά́, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η
«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και

β. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά
«Συνδυασμένη Προσφορά»).

– η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί όπως καθορίσει τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

– Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), μία ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,

β. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,

γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές
(συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και

δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών
Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors).

-Το καθαρό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (ήτοι το συνολικό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα της έκδοσης) θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών της, στο πλαίσιο διευκόλυνσης/επιτάχυνσης της
εκτέλεσης του ήδη ανακοινωθέντος στρατηγικού σχεδίου της.

– Η αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων.

Δείτε όλο το Σχέδιο Απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμη:

Mετεγγραφές/μετακινήσεις κατ’ εξαίρεση: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιοι οι δικαιούχοι

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2021 για μη μισθωτούς

WSJ: Νέα στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η πανδημία στην Ουχάν