«Τάξη» στην αγορά των «κόκκινων» δανείων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, θεσπίζοντας το πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργούν, τόσο οι servicers, όσο και τα funds που αγοράζουν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους δανειολήπτες, «απειλώντας» τους με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σήμερα, Πέμπτη, σε διαβούλευση, ο έλεγχος διαχειριστών και αγοραστών δανείων θα είναι τριπλός:

Από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ελέγχει την τήρηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους δανειολήπτες.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης που θα είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης του δανειολήπτη που τηρούν οι διαχειριστές και οι αγοραστές πιστώσεων και, τέλος,

Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα ελέγχει την προστασία και τον σεβασμό των προσωπικών στοιχείων και της ιδιωτικής ζωής των δανειοληπτών στις σχέσεις τους με servicers και funds.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης καθένας από τους παραπάνω, όπως, επίσης και το υπουργείο Οικονομικών (σ.σ. εάν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης του δανειολήπτη ή αυτό δεν είναι επικαιροποιημένο ή δεν έχει χορηγηθεί στον δανειολήπτη προσωπικοί κωδικοί για την πρόσβασή του σε αυτό) μπορεί, σύμφωνα με το σ/ν, να «απευθύνει εντολή ή σύσταση συμμόρφωσης προς το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο ή τον διαχειριστή πιστώσεων ή τον αγοραστή πιστώσεων, να επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα, μέγιστου ύψους έως 500.000 ευρώ», καθώς και να βγάζει στα… μανταλάκια το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης.

Η σχέση με τους δανειολήπτες

Οι αγοραστές και οι διαχειριστές πιστώσεων είναι πλέον υποχρεωμένοι στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες:

α) να ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά,

β) να παρέχουν στους δανειολήπτες πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς,

γ) να σέβονται και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών,

δ) να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.

Επί μεταβιβάσεως των απαιτήσεων από συμβάσεις πιστώσεων, ο διαχειριστής πιστώσεων συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας που είχε ήδη ξεκινήσει από το στάδιο, στο οποίο ήταν πριν από τη μεταβίβαση.

Μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων πιστωτή στο πλαίσιο μιας σύμβασης πίστωσης, ή της ίδιας της μη εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης, σε αγοραστή πιστώσεων, καθώς επίσης και όποτε ζητείται από τον δανειολήπτη, ο αγοραστής πιστώσεων αποστέλλει στον δανειολήπτη γνωστοποίηση που συντάσσεται σε γλώσσα σαφή και κατανοητή για το ευρύ κοινό, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) πληροφορίες για την πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας μεταβίβασης,

β) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή πιστώσεων,

γ) μετά τον διορισμό του, τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή πιστώσεων,

δ) μετά τον διορισμό του, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άδεια λειτουργίας του διαχειριστή πιστώσεων,

ε) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου πιστωτικών υπηρεσιών,

στ) παρουσιαζόμενη με διακριτό τρόπο, αναφορά του σημείου επικοινωνίας με τον αγοραστή πιστώσεων ή, όταν έχει ορισθεί για την άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων,

ζ) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες και άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις,

η) δήλωση ότι εξακολουθεί να ισχύει όλη η σχετική νομοθεσία που αφορά ιδίως στην εκτέλεση των συμβάσεων, την προστασία των καταναλωτών, τα δικαιώματα του δανειολήπτη,

θ) την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, του κράτους μέλους στο οποίο ο δανειολήπτης έχει την κατοικία του ή την καταστατική του έδρα ή, αν σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο δεν έχει καταστατική έδρα, τα κεντρικά του γραφεία και στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Οι διαχειριστές πιστώσεων θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω του οποίου ο δανειολήπτης λαμβάνει άμεση ενημέρωση αναφορικά με την οφειλή του, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο,

β) την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος τους, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Το επίμαχο ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε πρώτη ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, ενώ η πρόσβαση του δανειολήπτη θα πραγματοποιείται επιγραμμικά (online) μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χορηγεί ο διαχειριστής πιστώσεων μετά από τη διαδικασία ταυτοποίησης του δανειολήπτη.

Διαβάστε ακόμη

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους servicers-8 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Εντυπωσιάζει η παρουσία της ΟΛΠ ΑΕ στην 6η China International Import Expo 2023

Στεγνώνουν τα οινοποιεία: Η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 60 ετών- «Καθίζηση» της οινοπαραγωγής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ