Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Υπερψηφίστηκαν και τα 12 θέματα από τους μετόχους της

  • newsroom


Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι έδωσαν το «πράσινο φως» και στα 12 θέματα που έθεσε η διοίκηση της Τράπεζας

Το «πράσινο φως» και στα 12 θέματα που έθεσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με προεξάρχον αυτό της έγκρισης των ισολογισμών και τoυ απολογισμού του έργου της περυσινής χρήσης, έδωσαν οι μέτοχοι, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Πιο αναλυτικά:

1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Υπέρ ψήφισε το 99,9% όσων συμμετείχαν.

2ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 – Υπέρ ψήφισε το 98,73%.
3ο Θέμα: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 – Υπέρ ψήφισε το 99,9%.

4ο Θέμα: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017.

5ο Θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Υπέρ ψήφισε το 99,97%.

6ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το 112 του Ν. 4548/2018 – Υπέρ ψήφισε το 98,07% όσων συμμετείχαν.

7ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Υπέρ ψήφισε το 99,97%.

8ο Θέμα: Έγκριση Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης – Υπέρ ψήφισε το 99,97%.

9ο Θέμα: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Υπέρ ψήφισε το 99,99%.

10ο Θέμα: Συμψηφισμός ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο – Υπέρ ψήφισε το 99,99%.

11ο Θέμα: Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,05, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους της εταιρείας, αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας – Υπέρ ψήφισε το 99,99%.

12ο θέμα: Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας – Υπέρ ψήφισε το 99,99%.

Διαβάστε ακόμα 

Κινητή τηλεφωνία: Ανατροπή υπέρ των καταναλωτών – Τι αλλάζει 

Ντάρεν Λιούις: Ο άνθρωπος που «στρατολογεί» το υπηρετικό προσωπικό των super rich 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Νέα έρευνα κατά της Google ξεκινά η Κομισιόν