Ισχυρή κερδοφορία ύψους 800 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2023 η Τράπεζα Πειραιώς με τη διοίκηση να παρουσιάζει το νέο business plan για το διάστημα 2024 – 2026, στοχεύοντας σε επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου 1 δισ. ευρώ ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.

Επίσης, επιδίωξη  της τράπεζας είναι να διανείμει στους μετόχους το 50% των κερδών από το 2025, σηματοδοτώντας έτσι τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον Όμιλο.

Το 4ο τρίμηνο σηματοδοτεί για την Τράπεζα Πειραιώς ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,25 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 20,0%. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 12ήνου, τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2023 διαμορφώθηκαν σε €0,80 και 16,6%, υπερβαίνοντας τους στόχους για €0,65 και 14%. Τα άνευ εξομάλυνσης στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €0,59 και 12,3% αντίστοιχα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 4ου τριμήνου ανήλθαν σε €537 εκατ., +1% σε τριμηνιαία και +25% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2023 διαμορφώθηκαν σε €2,0 δισ., σε σύγκριση με €1,4 δισ., το προηγούμενο έτος •

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 4ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, οδηγούμενα κυρίως από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €547 εκατ. το 2023, +14% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν περαιτέρω στα €196 εκατ. το 4ο τρίμηνο, -7% σε ετήσια βάση, οδηγώντας τα κόστη του έτους σε υποχώρηση κατά 4%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11% ετησίως το 2023

Η ποιότητα ενεργητικού εμφάνισε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη NPE να μειώνεται κατά το ήμισυ ετησίως στο 3,5%, ξεπερνώντας τον στόχο του 2023 (<5%), με κάλυψη NPE στο 62%, ενισχυμένη κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Σημειώθηκε ισχυρή πιστωτική επέκταση €1,6 δισ. το 2023, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί, υποστηριζόμενη από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου €250 εκατ. ίδια χρηματοδότηση να εκταμιεύεται το 2023

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 9% σε τριμηνιαία και 34% σε ετήσια βάση, στα €9,3 δισ. το 4ο τρίμηνο, λόγω σημαντικών εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς

Η παραγωγή οργανικού κεφαλαίου ανήλθε σε 0,4% το 4ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 13,2% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,8%, τον Δεκ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,2%.

Ο αντίστοιχος δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 24,1% τον Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με την απαίτηση του 21,9% για τον Ιανουάριο 2024

Η τράπεζα παρουσιάζει ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 241% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 61%

Μεγάλου: Είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε την πορεία της χώρας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους

«Το 2023, η παγκόσμια οικονομία κινήθηκε σταθερά εν μέσω ενός απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος με γεωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της εισβολής στην Ουκρανία», αναφέρει στη δήλωσή του για τα αποτελέσματα ο πρόεδρος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου.

«Ωστόσο, με την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, την εξομάλυνση στις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ευρώπη και την άρση των τελευταίων
περιορισμών για τον κορονοϊό, το οικονομικό περιβάλλον παρουσίασε ανθεκτικότητα.

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, του ισχυρού
τουρισμού, των ισχυρών εξαγωγών και της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμεύσει πόρους
που ισοδυναμούν με το 17% του ΑΕΠ της σε επιχορηγήσεις και δάνεια, από τους οποίους το 41% έχει ήδη εκταμιευθεί. Επιπλέον, η αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επενδυτική βαθμίδα, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική και το μειούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς και η συνεπής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ως η Τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επωφεληθεί από το θετικό οικονομικό
περιβάλλον, συνεχίζοντας να δημιουργεί αξία για την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας. Θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, στιβαρό
ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την πορεία της χώρας μας προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 αποτέλεσε κομβική χρονιά, με την υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως τα μέτρα στήριξης της πλημμυροπαθούς
Θεσσαλίας, τις εξελίξεις στην ψηφιακή τραπεζική με έμφαση στις νέες λειτουργικότητες πληρωμών και χρηματοδότησης προς τους πελάτες
μας, την ανάπτυξη του νέου μοντέλου των καταστημάτων μας με επίκεντρο την καινοτομία και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, και τη
δημιουργία συνεργειών με ελληνικούς οργανισμούς εντός των πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης του προγράμματος EQUALL της
Πειραιώς.

Πάνω απ’ όλα, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να μετασχηματίζεται, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και όχι μόνο, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών και των επενδυτών της.» 

Διαβάστε ακόμη

Το «σόλο» ΚΜ και οι δυο εκπλήξεις για τους αγρότες, το ΤΧΣ για την Τράπεζα Πειραιώς, οι παλιές δόξες και τα νέα σφυριά, αναζητείται αγοραστής για την Avramar

Ο κανόνας των 5: Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε πολλά ρούχα

Fraport Greece: H Θεσσαλονίκη, με +9% οδηγεί την άνοδο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιανουάριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ