Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), μέσω του οποίου προβλέπεται να αποκτηθούν έως και 20 εκατ. μετοχές μεταξύ 0,75 με 5 ευρώ, εισηγείται το ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου.

Προαπαιτούμενο αποτελεί η έγκριση από ΤΧΣ και SSM για την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα που προτείνεται θα έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης το συνολικό κόστος επαναγοράς δεν θα ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας για την επικείμενη Γενική Συνέλευση:

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση των αμοιβών τους

4. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017

5. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2022 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

9. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. (β) του Ν. 4449/2017

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

12. Διάθεση δωρεάν κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο

13. Έγκριση για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (Share buy-back Programme) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

14. Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τo άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

15. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

16. Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 5η Ιουλίου 2023 και ώρα 16:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2023 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2023 και τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.

Διαβάστε ακόμη

Business Events Calendar: Το πρώτο ψηφιακό επαγγελματικό ημερολόγιο στην Ελλάδα

Σεβνταλίνα Βασίλεβα: Σε μίνι hub αναβαθμίζει την Ελλάδα η Visa

ΗΠΑ: Συμφωνία με την Ιαπωνία για την ανάπτυξη τσιπ επόμενης γενιάς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ