Σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, μπαίνει σήμερα το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Ο ρόλος των τραπεζών στην υλοποίηση των έργων του ΤΑΑ θα είναι κρίσιμος, καθώς αυτές καλούνται να αξιολογούν τη φερεγγυότητα των επιχειρηματικών επενδυτικών πλάνων, αλλά και να προβαίνουν στις χρηματοδοτήσεις. Σημειώνεται ότι για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τις τράπεζες. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι τράπεζες αναμένουν την υπογραφή των συμβάσεών τους με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD.

Θα έχει προηγηθεί, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Σήμερα, την πρώτη ενημέρωση για το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ποιος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών και ποιες ευκαιρίες ανοίγονται για τις επιχειρήσεις, αναμένεται να παρουσιάσει η Εθνική Τράπεζα.

Σε συζήτηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΕ, Παύλου Μυλωνά αναμένεται να διευκρινιστούν αρκετά σημεία του νέου πλαισίου.
Ειδικότερα, οι τράπεζες αναμένουν να καθοριστεί η μορφή συνεργασίας που θα έχουν με το ΤΑΑ, η μορφή των χρηματοδοτήσεων για τα επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ταμείου.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται σε τρία βήματα:

α) Η επιχείρηση θα υποβάλει στην τράπεζα το επενδυτικό της σχέδιο και η τράπεζα θα αξιολογεί αν θα το χρηματοδοτήσει.

β) Η τράπεζα θα εγκρίνει το σχέδιο και θα το αποστέλλει προς έλεγχο σε μία από τις ελεγκτικές εταιρείες που θα έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα αποφαίνεται για την εκπλήρωση ή μη των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

γ) Με την αξιολόγηση του ορκωτού ελεγκτή, η επιχείρηση θα επιστρέφει στην τράπεζα για να λάβει τη χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο β), το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει στον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή κατ’ ελάχιστον:

1. Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από δάνειο του ΤΑΑ, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού (ύψος του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος, κλπ).

2. Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα.

3. Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, είτε από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agency), είτε από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: AAA-A, BBB, BB, B, CCC και κάτω.

4. Αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: Υψηλές εξασφαλίσεις, Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές εξασφαλίσεις.

Το επενδυτικό σχέδιο θα αξιολογείται ως προς τη συμβατότητα με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Καταρχήν θα εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από το επενδυτικό σχέδιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008 / C 14/02), του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το δάνειο του ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά η αξιολόγηση συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράς, τότε το δάνειο του ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Διαβάστε ακόμα:

Ανάπτυξη, τράπεζες, κουλτούρα πληρωμών και Ταμείο Ανάκαμψης τα «κλειδιά» των φοροελαφρύνσεων

Ώρα ΕΝΦΙΑ: Τι πρέπει να «τσεκάρετε» πριν πληρώσετε τον φόρο

Chiren UGS: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός (και) για τις υπόγειες αποθήκες αερίου