ΑΔΜΗΕ

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 και προμερίσματος για την χρήση του 2019 αποφάσισε ο ΑΔΜΗΕ. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίαση του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2019 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου 2019 ενέκρινε την διανομή του εναπομείναντος […]