Τέρνα Ενεργειακή

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ξεπερνά πλέον τα 1,5 δις ευρώ - Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 1.390 MW και αναμένεται να επιτύχει τον στόχο των 2.000 MW πολύ νωρίτερα από το 2025 όπως είχε σχεδιαστεί