ΤΙΤΑΝ

Η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου για συμμετοχή 85% στις κοινές μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τείνει για το 90%