ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, ενώ έχει ενισχύσει τη ρευστότητά του σε 400 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης