Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Η διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του ομίλου και η διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του ομίλου μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης