Εργασιακά

Εποχικά εργαζόμενοι: Έρχεται νέα επιδότηση μισθού 200 ευρώ σε νεοπροσληφθέντες

  • newsroom


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Σε ποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος

Στην επέκταση του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας προσανατολίζεται η κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνοντας και τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Πιο αναλυτικά, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να επεκτείνει το μέτρο της επιδότησης μισθού ύψους 200 ευρώ, το οποίο -σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο- δικαιούνται μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι προκειμένου να «ζεστάνει» την αγορά εργασίας και ειδικότερα τον κλάδου του τουρισμού που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημική κρίση.

Στα πλάνα της κυβέρνησης είναι η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και η πρόσθετη επιδότηση για μακροχρόνια άνεργους και εποχικά απασχολούμενους, μέσω του προγράμματος (για 6 μήνες).

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας επιδοτεί για 6 μήνες τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού.

Σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, το πρόγραμμα επιδοτεί και τον καθαρό μισθό – εκτός από τις εισφορές – με ένα ποσό της τάξης των 200 ευρώ. Η καταβολή της επιδότησης των 200 ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων.

Με βάση το παραπάνω πρότυπο αναμένεται να «τρέξει» και το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τους εποχικά απασχολούμενους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες να προσλάβουν εποχικούς εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν τώρα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για ένα εξάμηνο . Αν η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο (εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), η νέα πρόσληψη επιδοτείται με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού επιπλέον.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα ένταξης έχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Οι ωφελούμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη. Η απόλυση των ωφελούμενων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Μετά τους 6 μήνες οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τους μισθωτούς στη θέση εργασίας τους.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ή σε αναστολή, αλλά μπορούν να τηλεργάζονται.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Το έντυπο είναι διαθέσιμο και με την υποβολή του ο εργοδότης δηλώνει:

• τα στοιχεία της επιχείρησης,
• τα στοιχεία του ωφελούμενου εργαζόμενου,
• τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του,
• εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
• την τράπεζα και τον IBAN της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που ο εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
• ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,
• ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση διασταυρώνονται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση του μέσου όρου των εργαζομένων και αν υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε ο μέσος όρος των εργαζομένων οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις αναζητούνται.

Διαβάστε ακόμα:

Προσλήψεις: Οι ειδικότητες για τις 50 θέσεις στο ΥΠΕΞ

Alpha Bank: Συμμετέχει στο Νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο – «Ασανσέρ» η Πειραιώς

Απόρρητο Απόρρητο