Ελλάδα

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Παιγνίων – Πρόεδρος ο Δημήτρης Ντζανάτος

  • newsroom


Ο κ. Ντζανάτος αντικαθιστά τον κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της ανεξάρτητης Αρχής από το 2016

Επικυρώθηκε και τυπικά η νέα σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πρόεδρος της οποίας ορίστηκε ο Δημήτρης Ντζανάτος.

Όπως αναφέρεται σερ σχετική ανακοίνωση, με τη με αριθμό 145940 ΕΞ/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089/31.12.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ο Δημήτριος Ντζανάτος, με τετραετή θητεία.

Με την ίδια απόφαση διορίστηκαν ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο Ιωάννης Κοντούλας και ο Κωνσταντίνος Τσάντζαλος ως Μέλη με τετραετή, επίσης, θητεία.

Περαιτέρω ανανεώθηκε η θητεία του Βενετσάνου Ρογκάκου για τέσσερα έτη, η οποία είχε λήξει την 21.07.2020 και είχε παραταθεί αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Ντζανάτος, Πρόεδρος
  2. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Μέλος
  3. Ιωάννης Κοντούλας, Μέλος
  4. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Μέλος
  5. Βενετσάνος Ρογκάκος, Μέλος
  6. Ελένη Γεωργοπούλου, Μέλος
  7. Ιωάννης Χαλικιάς, Μέλος
  8. Λεωνίδας Σακελλαρίου, Μέλος
  9. Δημήτριος Κλαπανάρης, Μέλος

Ο κ. Ντζανάτος αντικαθιστά τον κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της ανεξάρτητης Αρχής από το 2016.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ γεννήθηκε το 1952 στο Μεσολόγγι. Είναι πρώην Ορκωτός Ελεγκτής με 46 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής απασχόλησης. Υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. για 21 χρόνια, στο διάστημα από το 1996 έως και το 2017. Είναι διδάκτορας και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΠΑΜΑΚ και το ΟΠΑ, τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, της ελεγκτικής και της φορολογίας. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη Φορολογία Εισοδήματος.