Σε διαγωνισμό για μια ακόμη ομάδα έργων για την αναβάθμιση και ενίσχυση Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την Ομάδα Έργων 2, που αφορά σε 4 Υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης και αναβάθμισης:

Α. Επέκταση του ΚΥΤ Τρικάλων με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, και αναλυτικότερα:

-Προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο3) 40/50 MVΑ, τάσης βραχυκύκλωσης uk≥23%, με επέκταση των ζυγών 150kV και επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη επτά νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας πύλης άφιξης Μ/Σ και μίας πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ. Εγκατάσταση νέας μονάδας RTU στο κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ για την υποστήριξη της επέκτασης.

Β. Αντικατάσταση των τριών Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Μεγάρων με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ, και αναλυτικότερα:

– Αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥25% στις υφιστάμενες βάσεις.

– Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο1 με την προσθήκη μίας νέας πύλης αναχώρησης (Ρ380), υπαίθριου τύπου, μεταξύ των υφιστάμενων πυλών P-390 και Ρ-315.

– Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη μίας νέας πύλης αναχώρησης (Ρ300), υπαίθριου τύπου, μεταξύ των υφιστάμενων πυλών P-325 και Ρ-290.

– Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο3 με την προσθήκη δύο νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ310, Ρ320), υπαίθριου τύπου, σε συνέχεια της υφιστάμενης πύλης P-330

– Αναβάθμιση των πυλών εισόδου από Μ/Σ και για τους τρεις Μ/Σ.

Γ. Επέκταση του Υ/Σ Μαγικού με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, και ειδικότερα:

Προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο1) 40/50 MVΑ, τάσης βραχυκύκλωσης uk≥23%, με επέκταση των ζυγών 150kV και επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη 12 νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας πύλης άφιξης Μ/Σ και μίας πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ. Οι πύλες ΜΤ θα είναι μεταλλοενδεδυμένοι Πίνακες εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ

Δ. Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Δομοκού με νέους 50MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23%, και προσθήκη πυλών ΜΤ, και αναλυτικότερα:

– Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23% στις υφιστάμενες βάσεις, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν.

– Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο1 με την προσθήκη τεσσάρων νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ250-Ρ280), υπαίθριου τύπου

– Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη τεσσάρων νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ330-Ρ360), υπαίθριου τύπου

– Διαχωρισμός ουδετέρου κόμβου των Μ/Σ ισχύος και προσθήκη νέας αντίστασης γείωσης στον Μ/Σ Νο2.

– Αναβάθμιση των πυλών εισόδου από Μ/Σ και για τους δύο Μ/Σ.

Σημειώνεται ότι το project υλοποιείται με ίδια κεφάλαια του Διαχειριστή και με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Στο αντικείμενο των έργων περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ.

Ο προϋπολογισμός και οι προθεσμίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.300.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 13.952.000 ευρώ και ΦΠΑ 3.348.480 ευρώ). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνει ποσό 12.800.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο κυρίως έργο και απρόβλεπτες δαπάνες 9% (1.152.000 ευρώ), το οποίο συνιστά ενδεικτικό όριο προσφοράς, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Νοεμβρίου 2022 ( ώρα 11.00 π.μ.) και η διαδικασία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερo συγκριτικό τίμημα).

Όπως διευκρινίζεται, το χαμηλότερο συγκριτικό τίμημα προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των προσφορών ανηγμένων στην ίδια βάση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας.

Ακόμη, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη τους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.

Η πρώτη Ομάδα Έργων

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμό για την πρώτη Ομάδα Έργων που αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση 5 Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης. Η αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε 17.935.732 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Οκτωβρίου.

Διαβάστε ακόμη:

Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

Πέγκυ Αντωνάκου (Google): «Θα αναπτύξουμε στην Ελλάδα νέα προϊόντα που θα δώσουν παγκόσμιες λύσεις»

Τουρισμός: Καλοκαίρι μέσα στο φθινόπωρο – Ποιοι προορισμοί καταγράφουν ρεκόρ