Στα 2,2 δισ. ευρώ φτάνει ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2022-2026.

Όπως προκύπτει από την σχετική εισήγηση του Διαχειριστή, την οποία η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, το ΣΑΔ περιλαμβάνει 139 έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα:

– έργα ανάπτυξης και επέκτασης του Δικτύου,

– έργα ενίσχυσης, αντικατάστασης και ανακαίνισης του Δικτύου,

-έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των συστημάτων του Διαχειριστή Δικτύου,

– έργα για τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

  • έργα για τη σύνδεση και εξυπηρέτηση χρηστών.

Ενδεικτικά, για ενίσχυση Δικτύου προβλέπονται 71 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 255,71 εκατ. ευρώ, για αντικατάσταση-ανακαίνιση Δικτύου 32 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 437,91 εκατ. ευρώ, ενώ για έργα σύνδεσης χρηστών 481 εκατ. ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα ποσά αναφέρονται σε τιμές 2022

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ, μέρος του οποίου αποτελεί το ΣΑΔ, έχει ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του Διαχειριστή μέσα από την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών του. Επίσης ενσωματώνει ενέργειες και δράσεις απόλυτα συνυφασμένες με την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών, στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προσαρμογή στις απαιτήσεις των σύγχρονων προκλήσεων.

Τι λένε οι αριθμοί

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΔ για την περίοδο 2022-2026 ανερχόταν σε 2.449,2 εκατ. ευρώ και εξ αυτών 340,23 εκατ. ευρώ αφορούσαν δαπάνες της διετίας 2021-22. Ωστόσο περιλαμβάνοντας και το 2022 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.195,27 εκατ. ευρώ.

Ο τωρινός προϋπολογισμός για την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται σε 1928,97 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε 367,58 εκατ. ευρώ για το 2023, 484,86 εκατ. ευρώ για το 2024, 537,95 εκατ. ευρώ για το 2025 και 538,58 εκατ. ευρώ για το 2026.

Σχετικά με τα βασικά μεγέθη αναφοράς, με στοιχεία του 2021, τα οποία ωστόσο βρίσκονται υπό επικαιροποίηση, ο συνολικός αριθμός χρηστών ανέρχεται σε 7.867.700, το Δίκτυο περιλαμβάνει 243.150 χιλιόμετρα γραμμών, η συνολική κατανάλωση ενέργειας έφτανε (το 2021) σε 43.585.131 MWh, ενώ η παραγωγή των ΑΠΕ σε 6.283.186 MWh.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της ζήτησης, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2022 παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης στα όρια Συστήματος-Δικτύου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ενεργειακού κόστους όσο και του ήπιου θέρους 2022 (σε σύγκριση με το πολύ θερμό θέρος 2021) ενώ παράλληλα σημειώθηκε αύξηση της έγχυσης ενέργειας από ΑΠΕ στο Δίκτυο. Επιπρόσθετα, λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης έγινε πρόσφατα αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης από το ΔΝΤ για τα έτη 2022 έως και το 2027. Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, έγινε επανεκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από την επικαιροποίηση προκύπτει ότι η προβλεπόμενη συνολική ζήτηση στο Δίκτυο είναι μειωμένη κατά 5,5% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση ζήτησης.

Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου τονίζεται ότι εντός της πενταετίας 2022-2026 σημειώνεται μία σημαντική αύξηση στα Επώνυμα Έργα η οποία οφείλεται στο σημαντικό αριθμό νέων έργων Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ) και νέων υποβρυχίων καλωδίων ΜΤ λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και στον προγραμματισμό επαυξήσεων σε αρκετούς Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για λόγους βελτίωσης του Δικτύου και επίτευξης των στόχων του ΕΣΕΚ.

Ακόμη ότι μετά τα σημαντικά συμβάντα ακραίων φαινομένων των τελευταίων ετών, τα έργα αύξησης της ανθεκτικότητας του Δικτύου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και είναι προσδιορισμένα σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ βρίσκονται σε υψηλή προτεραιότητα σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νέος χώρος για τις ΑΠΕ

Όσον αφορά τις ΑΠΕ τονίζεται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα έργα διατηρείται έντονο με αποτέλεσμα ο ΔΕΔΔΗΕ να καλείται να διαχειριστεί μεγάλο πλήθος νέων αιτήσεων σύνδεσης. Όπως σημειώνεται «ο όγκος των σχετικών αιτήσεων αυξάνεται κάθε έτος. Οι δυνατότητες απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ έχουν εξαντληθεί σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση σταθμών ΑΠΕ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συνθηκών κορεσμού. Οι κύριοι παράγοντες που έχουν προκαλέσει κορεσμό στο δίκτυο διανομής είναι η εξάντληση του περιθωρίου της στάθμης βραχυκύκλωσης των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ καθώς και του θερμικού περιθωρίου των Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Για το λόγο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί έργα επαύξησης των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ώστε να διευρυνθούν τα περιθώρια σύνδεσης ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής, κατά 725 MW. Στα έργα αυτά προστίθενται τα έργα επαύξησης υφιστάμενων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή κατασκευής νέων που υλοποιούνται εκτός του πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και τα οποία θα συνεισφέρουν στη αύξηση των περιθωρίων σύνδεσης νέων ΑΠΕ».

Με βάση εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούσε να συνδεθεί στο δίκτυο επιπλέον ισχύς της τάξης των 2 GW, εφόσον η ισχύς αυτή διατεθεί σε σταθμούς net metering μικρής ισχύος. Αυστηρή προϋπόθεση αποτελεί η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διάθεσης ηλεκτρικού χώρου αποκλειστικά για αυτή την κατηγορία αιτημάτων. Επιπλέον διερευνάται η δυνατότητα του δικτύου διανομής να υποστηρίξει τη διεύρυνση των περιθωρίων που ορίζει η στάθμη βραχυκύκλωσης σε ορισμένους κορεσμένους Υ/Σ, ώστε να γίνουν αποδεκτές νέες αιτήσεις για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υπό τους περιορισμούς που θέτει η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

Οι «έξυπνοι μετρητές»

Όσον αφορά τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές χαρακτηρίζεται ως ύψιστης σημασίας για την ψηφιοποίηση του δικτύου, που είναι μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την περίοδο 2021-2030. Θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, τη δυναμική τιμολόγηση της ενέργειας, την αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιωμένη γνώση της κατάστασης του δικτύου και μείωση μη-τεχνικών απωλειών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει το Επιχειρησιακό Σχέδιο επέκτασης της τηλεμέτρησης, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου έως το 2030, ενώ έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

-Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης AMI (Automated Meter Infrastracture) για την πανελλαδική συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 8 εκ. έξυπνους ηλεκτρονικούς μετρητές Χαμηλής Τάσης (ΧΤ).

-Προμήθεια 7,3 εκ. έξυπνων μετρητών ΧΤ (5,2 εκ. μονοφασικών και 2,1 εκ. τριφασικών).

-Προμήθεια 2,92 εκ. κιβωτίων τοποθέτησης έξυπνων μετρητών ΧΤ.

-Εργασίες Πεδίου στις 5 Περιφέρειες της Διανομής που περιλαμβάνουν αντικατάσταση υφιστάμενων κιβωτίων, αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με έξυπνους μετρητές και ένταξη έξυπνων μετρητών σε Κέντρο Τηλεμέτρησης.

Διαβάστε ακόμη:

Ο Μητσοτάκης, η… συγκυβέρνηση και η αγωνία του Ανδρουλάκη, τα μαχαιρώματα για καζίνο και ξενοδοχεία και το ταμπλό που μαρτυράει την Ελλάκτωρ

Καταπατημένα: Τίτλοι κυριότητος από 100 ευρώ το μήνα και 20% της αντικειμενικής

«Market pass»: Διπλές και τριπλές πληρωμές τον Μάρτιο