Δεκαήμερη παράταση δόθηκε από τον ΔΕΣΦΑ στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για το διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής και τον έλεγχο σχεδιασμού του νέου αγωγού προς τη Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, η αρχική προθεσμία υποβολής των προσφορών έληγε στις 6 Μαΐου και δόθηκε παράταση μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 μήνες και η αρχική αξία της (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ. Το δικαίωμα προαίρεσης (για απρόβλεπτα) ανέρχεται σε ποσό, κατ’ ανώτατο όριο, 250.000 ευρώ, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 2,55 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, -ή σε περίπτωση κοινοπραξίας τα μέλη της-, θα πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 2,3 εκατ. ευρώ καθώς και πιστοληπτική ικανότητα (σε κοινοπραξία αθροιστικά για τα μέλη της) τουλάχιστον 230.000 ευρώ.

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτούνται, μεταξύ άλλων, να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας (με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50%) τα τελευταία 8 χρόνια τις συμβατικές της υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις, σχετικά με υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης λεπτομερούς σχεδιασμού, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των «issue for construction» εγγράφων ή υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο που καλύπτει τουλάχιστον 100 χλμ. αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής
πίεσης (πίεση άνω των 19 bar).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση σχετικά με την εμπειρία και τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τον επικεφαλής της.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Ο νέος αγωγός στη Δ. Μακεδονία είναι ένα από μεγάλα projects που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2022-2031, με προϋπολογισμό 147 εκατ. ευρώ. Θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα,- και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη-, πιστοποιημένος για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου.

Αποτελεί μέρος του European Hydrogen Backbone, της απαιτούμενης υποδομής υδρογόνου της Ευρώπης, για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια. Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στην εθνική στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης και υποστηρίζει την πολιτική της απολιγνιτοποίησης της χώρας καθώς αφορά στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μέσω νέου κλάδου αγωγού στη Δυτική Μακεδονία, που είναι μία από τις κατ’ εξοχήν λιγνιτικές περιοχές.

Με βάση το Πρόγραμμα προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2023 και η ένταξή του στο Σύστημα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου ανατέθηκε από τον ΔΕΣΦΑ στη Σωληνουργεία Κορίνθου (Cenergy Holdings) η σύμβαση για την προμήθεια των σωλήνων μήκους 163 χλμ. (97χλμ LSAW 30” και 66 χλμ ERW 14” και 10”). Ολόκληρη η ποσότητα των πιστοποιημένων για τη μεταφορά υδρογόνου, σωλήνων, θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη το project θα αποτελείται από 156 χλμ. αγωγού υψηλής πίεσης από τα οποία:
-94 χλμ. από την αφετηρία που είναι η περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας με κατάληξη βόρεια της Πτολεμαΐδας (νέο βανοστάστιο Κομνηνά)
-28,2 χλμ. για τον κλάδο που αφορά την σύνδεση με το Μετρητικό Σταθμό Καρδιάς
-9,1 χλμ. για τον κλάδο που αφορά την σύνδεση με το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό στο Άσπρος Καρδιάς
-3,5 χλμ. για τον κλάδο που αφορά την σύνδεση με το Μ/Ρ στην Περδίκα Εορδέας
-21,3 χλμ. για τον κλάδο τροφοδοσίας των περιοχών Βέροια/Νάουσα και προβλέψεις μελλοντικών επεκτάσεων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης τον Σταθμό Μέτρησης της Καρδιάς για την παροχή των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, καθώς και βανοστάσια για την παροχή άλλης κατανάλωσης στην περιοχή. Η δυναμικότητα του σταθμού μέτρησης εκτιμάται στα 50.000 Nm3/h.