Ο μηχανισμός με τον οποίο θα εφαρμοστεί το πλαφόν στο ρεύμα ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Βουλή.

Η θεσμοθέτηση του μέτρου συμπίπτει και με την έγκριση του μηχανισμού από την Κομισιόν, εξέλιξη που ανοίγει πλέον το δρόμο για την εφαρμογή του πλαφόν από τις αρχές Ιουλίου.

Ο μηχανισμός του ΥΠΕΝ περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 122 του νομοσχεδίου. Όπως αναφέρεται, ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023 ενώ θα μπορεί να διακοπεί νωρίτερα με υπουργική απόφαση.

Στην εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού δεν εμπίπτουν οι θερμικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (Μ.Σ.Σ.) της Κρήτης.

Για την εφαρμογή του Μηχανισμού παρακρατείται, από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, μέρος των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Κατά τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ο Φορέας Εκκαθάρισης υπολογίζει κάθε συναλλαγή πώλησης, για την κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και για κάθε ώρα, ως εξής:

1)          Αν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μικρότερη ή ίση από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή, υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής της μονάδας παραγωγής και της τιμής εκκαθάρισης αγοράς, ενώ το Ε.Ε.Α.Ε.Η. λογίζεται ως μηδενικό.

2)           Αν η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, είναι μεγαλύτερη από τη διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή για κάθε συναλλαγή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ποσότητας ενέργειας της συναλλαγής και της διοικητικά καθορισμένης μοναδιαίας τιμής.

3)          Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης υπολογίζει ως συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η. το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν για όλες τις ώρες κάθε ημέρας φυσικής παράδοσης, για όλες τις συναλλαγές και για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. που αναλογεί στο ποσό αυτό, και β) καταβάλλει το συνολικό Ε.Ε.Α.Ε.Η., πλέον Φ.Π.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης». Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας γνωστοποιεί, κάθε εργάσιμη ημέρα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) τα ποσά που παρακρατούνται και πιστώνονται σύμφωνα με το παρόν, ανά μονάδα παραγωγής ή χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. και ανά Συμμετέχοντα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

4)          Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί το πλαφόν

5)           Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν την έναρξη εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού, καθορίζονται η μεθοδολογία και ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

6)          Ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας υπολογίζει, σύμφωνα με την απόφαση της παρούσας, τη μοναδιαία τιμή για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε.

7)           Κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων του Φορέα Εκκαθάρισης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών εγκρίνεται η κάλυψη, από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», των πρόσθετων διαχειριστικών εξόδων του Φορέα Εκκαθάρισης και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος. 8. Το παρόν και οι αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, περιλαμβανομένων των κανόνων καθορισμού Θέσης και υπολογισμού της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.». Άρθρο 12

Η Ρεβυθούσα

Το ΥΠΕΝ λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο για την περίοδο Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023.

Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο κατά την περίοδο Ιουλίου 2022–Ιουνίου 2023, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) μπορεί να προχωρήσει σε μίσθωση πλοίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για περίοδο έως και 12 διαδοχικών μηνών, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2022.

Το πλοίο λειτουργεί ως πλωτή δεξαμενή της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα , προκειμένου να ενισχυθεί η αποθηκευτική δυνατότητα της Εγκατάστασης αυτής.

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αξιολογείται η αναγκαιότητα της παράτασης της μίσθωσης για διάστημα έως έξι διαδοχικών μηνών, και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η μίσθωση παρατείνεται αναλόγως.

Μετά τη θέση του πλοίου Υ.Φ.Α. σε λειτουργία ως πλωτής δεξαμενής της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και για το χρονικό διάστημα που η μίσθωση βρίσκεται σε ισχύ, το πλοίο Υ.Φ.Α. λογίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα της Εγκατάστασης στη Ρεβυθούσα και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν τεκμηρίωσης από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., ως προς τον εύλογο και ανταποδοτικό χαρακτήρα του κόστους μίσθωσης, το σχετικό κόστος μίσθωσης του πλοίου Υ.Φ.Α. εγκρίνεται και ανακτάται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. μέσω του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού. Το κόστος της αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και το κόστος ιδιοκατανάλωσης και καυσίμων του πλοίου Υ.Φ.Α., καθώς και της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2, για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, νοείται ως κόστος λειτουργίας της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α και κατανέμεται στους Χρήστες της υποδομής της Εγκατάστασης εντός του έτους.

Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται: α. Ο τρόπος ανάκτησης από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. κάθε άλλου εύλογου και ανταποδοτικού κόστους, εντός του έτους κατά το οποίο αυτό δημιουργείται, αν δεν ανακτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά το παρόν. β. Κάθε άλλη ρύθμιση και διαδικασία σχετικά με την πρόσβαση, τον προγραμματισμό, τη φόρτωση και εκφόρτωση, τον αποθηκευτικό χώρο και την εν γένει λειτουργία του πλοίου Υ.Φ.Α., για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αύξηση της αποθήκευσης

Με το άρθρο 117 του νόμου προβλέπεται η αύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα – Τροποποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 Στο τέλος της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται εδάφιο ως προς τη δυνατότητα της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) να περιλαμβάνει πλοίο – πλωτή δεξαμενή ΥΦΑ και η περ. ια) της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «(ια) Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ): Σταθμός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του ΥΦΑ και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση. Η Εγκατάσταση ΥΦΑ μπορεί να περιλαμβάνει πλοίο – πλωτή δεξαμενή προς τον σκοπό της αύξησης της αποθηκευτικής δυνατότητας της Εγκατάστασης αυτής, είτε αυτό είναι σταθερά συνδεδεμένο με την Εγκατάσταση ΥΦΑ είτε όχι.»

Διαβάστε ακόμη:

Το… 1999 των κρυπτονομισμάτων – Η κατάρρευση και οι μεγάλες απώλειες (πίνακες)

H Κομισιόν δίνει πράσινη κάρτα και χρηματοδοτεί με 800 εκατ. τα δύο πρώτα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα

Αυτές είναι οι πέντε πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο (tweets + pics)