Εντός του τρέχοντος πρώτου εξαμήνου του 2024 εκτιμά ο ΔΕΔΔΗΕ ότι θα ολοκληρωθεί ο μεγάλος διαγωνισμός, αλλά και η διαδικασία συμβασιοποίησης για την προμήθεια των έξυπνων μετρητών.

Αυτό προκύπτει από διαγωνισμό που προκήρυξε χθες ο Διαχειριστής με αντικείμενο την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στον σχεδιασμό, την οργάνωση, επιχειρησιακή ετοιμότητα, εκτέλεση του πλάνου εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών και ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή λειτουργία».

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη, «σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2023 και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στην πανελλαδική επέκταση της εγκατάστασης και ένταξης στην επιχειρησιακή του λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μετρητών ενέργειας ΧΤ (έξυπνοι μετρητές) με παράλληλη αποξήλωση των υφιστάμενων μετρητικών διατάξεων των πελατών ΧΤ του δικτύου διανομής. Πιο συγκεκριμένα ο ΔΕΔΔΗΕ προσβλέπει σε ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεμέτρησης άνω των 7 εκατ. πελατών ΧΤ έως το 2030, πετυχαίνοντας 100% κάλυψη με τον μέγιστο αριθμό εγκαταστάσεων να ξεπερνά το 1 εκατ.».

Οφέλη ύψους 4 δισ. ευρώ

Περαιτέρω τονίζεται ότι οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν μέρος ενός πλήρους οικοσυστήματος έξυπνης καταμέτρησης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των μετρητών και των συστημάτων, με το σχεδιασμό του να είναι σε ευθυγράμμιση με τα νεότερα πρότυπα για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων.

«Όπως γίνεται αντιληπτό μια τέτοια επένδυση έχει πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον ίδιο το ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα το εκτιμώμενο καθαρό όφελος του έργου για το διάστημα 2021-2045 αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η πρόοδος του project και η νέα σύμβαση

Όσον αφορά την πρόοδο του project σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προμήθεια των συστατικών της αλυσίδας αξίας του συστήματος έξυπνης καταμέτρησης με αναμενόμενη ολοκλήρωση και συμβασιοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Με γνώμονα την ενσωμάτωση των έξυπνων μετρητών στην καθημερινή λειτουργία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και τη σταδιακή υλοποίηση του οφέλους που αναμένεται, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει άμεσα στο επόμενο στάδιο του έργου που αφορά στον αναλυτικό σχεδιασμό, την οργάνωση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την εκτέλεση του πλάνου εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών και τελικά την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου για την οργάνωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα νέων αλλά και υφιστάμενων λειτουργιών του προκειμένου να υλοποιήσει το πλάνο εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών και να τους ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία με επιτυχία.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να:

Α- Διατυπώσει προτάσεις σχεδιασμού και να υποστηρίξει τη λειτουργία του Γραφείου Στρατηγικής Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Β- Διατυπώσει προτάσεις σχεδιασμού για:
-το οργανωτικό μοντέλο, τις νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, και τον οδικό χάρτη ενεργειών μετάβασης στη νέα εποχή, υποστηρίζοντας τη συνεχή βελτίωσή τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
-το λειτουργικό πλαίσιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εγκατάστασης Έξυπνων Μετρητών και το πλαίσιο διαχείρισης προμηθειών και αναδόχων της Αλυσίδας Αξίας Έξυπνων Μετρητών.
-το πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης δράσεων χρηματοδότησης για το σύνολο του έργου.
Γ- Διατυπώσει προτάσεις σχεδιασμού και να υποστηρίξει την υλοποίηση και την ενοποίηση των συστημάτων της πληροφοριακής υποδομής των Έξυπνων Μετρητών.
Δ- Υποστηρίξει τις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των πρώτων 500.000 έξυπνων μετρητών.

Όπως σημειώνεται, η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτών των πρώτων 500.000 έξυπνων μετρητών. Μάλιστα αναφέρεται πως η αρχική εκτίμηση είναι ότι θα απαιτηθούν 30 μήνες. Έτσι οι προθεσμίες ξεκινούν από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Ο οικονομικός «πήχης» και η προθεσμία

Με βάση τη διακήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης. Το ποσό αυτό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς και προσφορές που τυχόν το υπερβαίνουν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Διαβάστε ακόμη

Κίνητρα για να «μεγαλώσουν» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός

ΤΙΤΑΝ: Οι υπεραξίες από το IPO της TITAN America, οι επενδύσεις και το μέρισμα 

Υπέρβαση των κρατικών εσόδων κατά 500 εκατ. ευρώ λόγω myDATA και POS

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ