«Bροχή» πέφτουν οι διατάξεις που έχει συμπεριλάβει στον πολυνόμο για την ενέργεια και το περιβάλλον το ΥΠΕΝ, και από χθες είναι προς εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους όρους και τους κανόνες με τους οποίους θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για την μετεγκατάσταση οικισμών και την εκτέλεση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων εθνικής σημασίας δυναμικότητας 100 MW. Στο νομοσχέδιο, που ενσωματώσει τις προβλέψεις τριών σχεδίων νόμου εντάσσονται επίσης και διατάξεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο έως τα τέλη Μαρτίου του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, η μετεγκατάσταση ή η μεταφορά του οικισμού σε νέα θέση, σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, θα μπορεί να γίνεται σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή σε ακίνητο του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας,  ή της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη νέα χωροθέτηση θα εκδίδεται προέγκριση από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΝ. Η απόκτηση των απαιτούμενων εκτάσεων για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση του οικισμού, θα διενεργείται από το υπουργείο, ή από την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας   με αναγκαστική απαλλοτρίωση, ή με απευθείας απόκτηση, ή με παραχώρηση και διάθεση των εκτάσεων.

Με προγραμματική σύμβαση, θα δίνεται η δυνατότητα να ορίζεται  η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ως αρμόδια για τη διαδικασία χωροθέτησης του νέου οικισμού και τη διενέργεια της πολεοδομικής μελέτης. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία θα   βαρύνεται και με το αντίστοιχο κόστος των μελετών. Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων αυτή θα κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός αν έχει συναφθεί ειδική προγραμματική σύμβαση, οπότε θα κηρύσσεται υπέρ της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία μετεγκατάστασης και τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιούχων των οικόπεδων  που θα προκύπτουν στο πλαίσιο της πολεοδόμησης θα καθορίζονται   με υπουργική απόφαση.   Εάν η απαλλοτρίωση πραγματοποιείται υπέρ της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκείνη θα πρέπει να υλοποιεί με ιδίους πόρους τις βασικές υποδομές και τις υποδομές κοινής ωφελείας στον νέο οικισμό.

Μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού

Επιπλέον με βάση τις προβλέψεις του νόμου παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2023 η χρονική περίοδος κατά την οποία o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μπορεί  να απευθύνει αίτημα σε προμηθευτή φυσικού αερίου για την παράδοση φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών φυσικού αερίου της χώρας.

Ακόμα, με την προωθούμενη ρύθμιση διευρύνονται οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων ο υπουργός ΠΕΝ θα μπορεί να υποβάλλει το σχετικό αίτημα. Έτσι στις προϋποθέσεις εκτός από την περίπτωση διακοπής προμήθειας φυσικού αερίου  από τους υφιστάμενους   προμηθευτές,  προστίθεται και «η περίπτωση αξιόπιστων ενδείξεων επιδείνωσης της κατάστασης εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης για διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου, από τους υφιστάμενους   προμηθευτές». Ο υπουργός θα πρέπει να κοινοποιεί το σχετικό αίτημα στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Επίσης, καλύπτεται και η όλη διαδικασία αποζημίωσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού. Έτσι κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αν η παράδοση μέρους ή του συνόλου των έκτακτων φορτίων, για το διάστημα από 1ης Μαρτίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023, κατέστη μη αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών φυσικού αερίου της χώρας κατά την ως άνω περίοδο, σύμφωνα με βεβαίωση του Προμηθευτή, η αποζημίωση για οιεσδήποτε επιβαρύνσεις λόγω της ακύρωσης της παράδοσης (οι οποίες αποδεικνύονται από σχετικά παραστατικά, τα οποία πιστοποιούνται από ορκωτό ελεγκτή)  καταβάλλεται στον προμηθευτή από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Με υπουργική απόφαση, κατόπιν βεβαίωσης του προμηθευτή, περί της μη αναγκαίας παράδοσης  θα εγκρίνεται η καταβολή αποζημίωσης για τις επιβαρύνσεις λόγω της ακύρωσης της παράδοσης, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά που θα  υποβάλει στον ΔΑΠΠΕΠ ο προμηθευτής.   Η αποζημίωση θα καταβάλλεται εντός διμήνου, από την αποστολή των σχετικών παραστατικών και ο ΔΑΠΠΕΠ θα  ενημερώνει τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε στον Προμηθευτή.

Με  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μπορεί να εγκρίνεται η αποζημίωση και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν λόγω της ακύρωσης μέρους ή του συνόλου της παράδοσης φορτίων LNG ( για τα οποία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε απευθύνει αίτημα), αναδρομικά, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2022, έως την έναρξη ισχύος της απόφασης.

 Διαβάστε ακόμη

Αναδρομικά πρόστιμα έως και 65 χρόνια(!) για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Εκλογές και γκάλοπ, πολιτικό ρίσκο, νέο deal στις ασφάλειες και γαλλοελβετικές μπίζνες στο Ελληνικό 

«Απόβαση» της Goldman Sachs στη Χαλκιδική – Τι περιλαμβάνει η μεγάλη επένδυση ύψους €108 εκατ. (pics)