Η ΡΑΕ για μια ακόμη φορά έδωσε στη δημοσιότητα τη λεγόμενη «Θετική Αναφορά» που περιλαμβάνει τους προμηθευτές οι οποίοι δεν είχαν υποχρεώσεις ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Στην παρούσα Θετική Αναφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έστειλαν στη ΡΑΕ οι Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους προμηθευτές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ. (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ) που κατέστησαν –κατά το κείμενο πλαίσιο (νόμοι και Κώδικες)– ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Μαΐου 2022.

Με βάση τα παραπάνω, διακρίνονται δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο, με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31.05.2022) – χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 31η Μαΐου 2022 (κατά αλφαβητική σειρά):

 • BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.
 • ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.
 • ΔΕΗ Α.Ε.
 • ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
 • ΖΕΝΙΘ Α.Ε.
 • ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ
 • ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ
 •  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA
 •  ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
 • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

-Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που τηρούν τους όρους διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων (κατά το κείμενο πλαίσιο) οφειλών τους σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με μήνα αναφοράς το Μάιο 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31.05.2022) – στοιχεία διακανονισμών έως και 31.05.2022 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ, καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 31η Μαΐου 2022:

 •  ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Το σκεπτικό και τι «πιάνει» η Θετική Αναφορά

Η «Θετική Αναφορά» εστιάζει στην εκπλήρωση από τους προμηθευτές της υποχρέωσής τους προς απόδοση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) που αποτελούν, αντιστοίχως, το βασικό έσοδο του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ, που οφείλουν να καταβάλλουν όσοι ασκούν ενεργειακή δραστηριότητα (προς το παρόν το τελευταίο εξαιρείται).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχετικό σκεπτικό της η Αρχή αναφέρει ότι «στην παρούσα συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών, η οποία έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ρευστότητα των προμηθευτών, η ΡΑΕ, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας, θεωρεί –υπό προϋποθέσεις– ως αναγκαίες και εύλογες τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετήσει οι Διαχειριστές και οι προμηθευτές.

Συγκεκριμένα, λόγω των έκτακτων συνθηκών, η Αρχή αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα διακανονισμού της καταβολής από μέρους των προμηθευτών των οφειλών τους ως προς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εφόσον τηρείται η αρχή της ισότητας και δεν διακυβεύονται η ευστάθεια των σχετικών Λογαριασμών, η τελική αποπληρωμή των ποσών και η εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, όλως εξαιρετικώς, η ΡΑΕ δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο».

Έτσι, με βάση τα παραπάνω «υπό τις παρούσες ιδιάζουσες συνθήκες, θεωρείται ότι οι προμηθευτές που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους και τηρούν με συνέπεια τους όρους διακανονισμού, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους εκ του κείμενου πλαισίου ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων».

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ, αποβλέποντας στον διττό σκοπό, αφενός της παροχής θετικού κινήτρου προς τους προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου της διασφάλισης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της παρούσας συγκυρίας, υιοθέτησε το μέτρο της ανακοίνωσης των στοιχείων των προμηθευτών που δεν διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές (Κατηγορία 1), καθώς και των προμηθευτών που διατηρούν μεν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως προβαίνουν σε διακανονισμό τους και τηρούν τους σχετικούς όρους (Κατηγορία 2).