Στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, την υποστήριξη των εφαρμογών μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους και ειδικότερα, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών καθώς και την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών, προχώρησε η ΡΑΕ.

Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε 140.000 (πλέον ΦΠΑ 24%), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή συνολικού τελικού ύψους 173.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 19η Δεκεμβρίου 2022, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την επομένη, 20 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρώτη αντίστοιχη προκήρυξη τον Σεπτέμβριο, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης αναφερόταν ότι η ΡΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, επομένως υπάρχει η ανάγκη εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της Αρχής, αναφορικά με την διενέργεια των διαγωνισμών και δημοπρασιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Όπως σημειωνόταν, η μέχρι σήμερα εμπειρία της ΡΑΕ από τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ την περίοδο 2018-2021 αλλά και το νέο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών για την περίοδο 2021- 2025, δείχνουν ότι απαιτείται μία ηλεκτρονική πλατφόρμα από πλευράς ασφάλειας και επιδόσεων, με αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης (parameterization) και προσαρμοστικότητας (customization) που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές ανταγωνιστικές διαδικασίες ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Το σχετικό έργο αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Α: Υλοποίηση και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ (ανοιχτού κώδικα). Η εφαρμογή πρέπει να είναι ευέλικτη ως προς τον τύπο της ανταγωνιστικής διαδικασίας και τους πρόσθετους κανόνες που θέλει να επιβάλλει η αναθέτουσα αρχή σε κάθε ανταγωνιστική διαδικασία. Εκτός από την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η εφαρμογή θα πρέπει να ολοκληρώνει και ενδιάμεσα στάδια όπως η υποβολή αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών εγγράφων.

Τμήμα Β: Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του κώδικα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη από την εκτέλεση του Τμήματος Α, κατόπιν οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης και έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής.

Τμήμα Γ: Διενέργεια εννέα ημερήσιων ηλεκτρονικών δημοπρασιών (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) με πλήρη υποστήριξη (ενδεικτικά: εξυπηρέτηση συμμετεχόντων, εκπαίδευση – σεμινάρια συμμετεχόντων για τη ανάλυση της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής προσφορών). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη, από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων τα κριτήρια είναι πιο χαλαρά καθώς απαιτείται:

–Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών (2019, 2020 και 2021) ίσο ή μεγαλύτερο των 140.000 ευρώ (από 280.000 ευρώ που ήταν στην προηγούμενη προκήρυξη). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, ίσο ή μεγαλύτερο των ανωτέρω ποσών αντιστοίχως.

-Να διαθέτουν κερδοφόρες χρήσεις για τα τελευταία τρία έτη (2019, 2020, 2021), ή κατά το διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των τριών ετών. Στην περίπτωση κοινοπραξίας τα ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη αυτής.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται, να διαθέτουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη από τουλάχιστον εξειδικευμένα στελέχη. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, τα όποια αιτήματα παροχής διευκρινίσεων πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαβάστε ακόμη

«Κουμπαράς» 3 δισ. ευρώ για ενεργειακή ακρίβεια, εκλογές, προσλήψεις και μεταναστευτικό (πίνακας)

Η «πίεση» Μητσοτάκη στη Μαρτίνου, το ντέρμπι Αλαφούζου – Κυριακού για το Μουντιάλ, τα «καπέλα» στην κινητή τηλεφωνία και τα σενάρια για τις τράπεζες 

Κατασκευές: Ωρολογιακή βόμβα πληθωρισμός και επιτόκια για τη χρηματοδότηση των έργων