Με χθεσινή ανακοίνωσή της η ΡΑΕ εξέδωσε την πρώτη «Θετική Αναφορά» σχετικά με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που υιοθέτησαν το πρότυπο «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ». Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι για τον Ιούνιο (πρώτο μήνα αναφοράς) η μόνη εταιρεία που το υιοθέτησε ήταν η Protergia.

Παράλληλα, σήμερα η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι λόγω των νέων αλλαγών που επέρχονται στα τιμολόγια με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής απαιτείται και η αντίστοιχη αναμόρφωση του πρότυπου λογαριασμού, τον οποίο θα κληθούν να υιοθετήσουν οι προμηθευτές. Έτσι για τον Αύγουστο δεν θα εκδοθεί «Θετική Αναφορά».

Η πρώτη αξιολόγηση

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της αγοράς λιανικής, την προστασία των καταναλωτών, την εποπτεία της εφαρμογής του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και την τήρηση από τους Προμηθευτές των υποχρεώσεών τους, αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και την ενδυνάμωση των καταναλωτών, εξέδωσε την Απόφαση 986/2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 389/2022, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου “Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ” και υποδείγματος “Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ” προκειμένου για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της ευχερούς κατανόησης και της συγκρισιμότητας, σε προσυμβατικό και συμβατικό πλαίσιο.

Όπως εξηγείται, βάσει της εν λόγω απόφασης, θεσπίζονται κατευθυντήριες οδηγίες για την υιοθέτηση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης πρότυπων εγγράφων για την «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης ΧΤ».

Περαιτέρω, η ΡΑΕ, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της ακρίβειας και της ευχερούς κατανόησης τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και με σκοπό την παροχή θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές καθώς και την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού, έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Θετική Αναφορά».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία των Προμηθευτών που έχουν υιοθετήσει πλήρως τα θεσπιζόμενα πρότυπα έγγραφα (βάσει των υποδειγμάτων στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης 389/2022).

Ειδικότερα, οι Ενεργοί Προμηθευτές που έχουν υιοθετήσει πλήρως και τεκμηριωμένα το ορισθέν υπόδειγμα «Λογαριασμός Κατανάλωσης» και έχουν εκδώσει λογαριασμούς βάσει του σχετικού προτύπου για την τιμολόγηση του μήνα Ιουνίου 2022 είναι οι ακόλουθοι: Μυτιληναίος Α.Ε./Protergia.

Τα νέα δεδομένα και η αναστολή

Σήμερα η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι λόγω των έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα που διέπουν τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, πλέον «δεν εφαρμόζεται στα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής».

Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στους Προμηθευτές να αναμορφώσουν τα κυμαινόμενα τιμολόγια, κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζονται εκ των προτέρων, με σαφήνεια και διαφάνεια οι χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι πάγιες χρεώσεις και οι τυχόν εκπτώσεις, προκειμένου να δύνανται οι καταναλωτές να εκτιμούν με ακρίβεια το ενεργειακό τους κόστος. Συγκεκριμένα ορίζεται: «2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την 20η ημέρα του μήνα (Μ-1) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας και τυχόν εκπτώσεις, οι οποίες δεν δύνανται να συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 2.».

Περαιτέρω, καθορίζεται το μέγιστο ύψος των πάγιων χρεώσεων που επιβάλλονται ανεξαρτήτως όγκου κατανάλωσης (παρ. 4 εδάφιο [ζ] του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει) ενώ προβλέπονται ειδικοί όροι ως προς (α) την υποχρέωση προγνωστοποίησης τυχόν τροποποίησης συμβατικών όρων (άρθρο 30 ΚΠΗΕ), (β) την αλλαγή Προμηθευτή ή προϊόντος προμήθειας, (γ) την έκδοση λογαριασμών και (δ) τις διαφημιστικές πρακτικές των Προμηθευτών.

Ως έπεται, οι ισχύουσες από 1.8.2022 έκτακτες μεταβατικές ρυθμίσεις έχουν τροποποιήσει ουσιωδώς τους παγιωμένους όρους παροχής των κυμαινόμενων τιμολογίων, βάσει των οποίων έχουν καταρτισθεί τα πρότυπα έγγραφα «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και ο «Λογαριασμός Κατανάλωσης», που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης ΡΑΕ 389/2022. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθιστούν αναγκαία τη σημειακή αναμόρφωση των ανωτέρω υποδειγμάτων ώστε να εναρμονίζονται στις νέες προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου.

Για το λόγο αυτό, αναστέλλεται για τον τρέχοντα μήνα (Αύγουστος 2022) η έκδοση Θετικής Αναφοράς για την υιοθέτηση του προτύπου «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ», προκειμένου να παρασχεθούν από την πλευρά της Αρχής επικαιροποιημένες κατευθύνσεις και διευκρινίσεις στους Προμηθευτές και να αναλάβουν οι τελευταίοι τις κατάλληλες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους εντός ευλόγων χρονικών περιθωρίων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά το υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης», η ΡΑΕ θα εκδώσει, εντός του Σεπτεμβρίου 2022, Θετική Αναφορά για τους Προμηθευτές που θα έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τα εφαρμοζόμενα πρότυπα κατά την τιμολόγηση των όγκων κατανάλωσης Αυγούστου 2022, καθώς απαιτούνται ήσσονες μεταβολές. Επισημαίνεται σχετικώς η υποχρέωση συμμόρφωσης με την ειδική απαίτηση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, η οποία αφορά στην καταγραφή επί των Λογαριασμών της επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ευδιάκριτη επισήμανση της κρατικής υποστήριξης.