Επιχειρήσεις

AS Company: ΑΜΚ με αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής

  • newsroom


Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί κατά το ποσό των €,2.944.475,43, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους €3.099.447,82

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ανακοίνωσε η εταιρεία AS Company.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ σε συνέχεια της από 05 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους 3.099.447,82 €, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανωτέρω εταιρική πράξη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/2015 εξομοιώνεται με διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,2243235520 ανά μετοχή, ήτοι μικτό ποσό 0,2361300547 €. Προς τούτο θα προβεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην απόδοση παρακρατηθέντος φόρου ποσοστού 5%.

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν την μετοχική ιδιότητα κατά την 09η Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία αλλαγής της ονομαστικής τιμής της μετοχής – Record Date) και δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση φόρου 5%, η Εταιρία θα προβεί στη χρηματική καταβολή προς αυτά, ποσού ίσου με την διενεργηθείσα παρακράτηση για λογαριασμό τους, με ημερομηνία πληρωμής την 26.02.2021.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας «Eurobank A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. όπως ισχύει, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank A.E.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank A.E.», για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, με τη γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός
Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου). Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού μέσω της Τράπεζας «Eurobank Α.Ε.» θα είναι εφικτή για ένα μήνα από την έναρξη καταβολής.

Με την πάροδο του ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου 5% θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Οδός Ιωνίας (τηλ.2310572000).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, ΤΚ 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

Διαβάστε ακόμη:

«Γέφυρα ΙΙ»: Τον Απρίλιο οι αιτήσεις – Αρχές Μαΐου η κρατική επιδότηση

Folli Follie: Νέα δοκιμασία για το σχέδιο εξυγίανσης – Τι ζητά η διοίκηση από τους μετόχους

Μιχαλόπουλος (Microsoft): Είμαστε στα τελευταία στάδια αξιολόγησης των χώρων για τα data centers