Επιχειρήσεις

Cairo Mezz: Ανακοίνωση για τις επιπτώσεις της πανδημίας στο 9μηνο

  • newsroom


Η εταιρεία κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1, ενώ τα έσοδά της συνδέονται αποκλειστικά με τις απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο εννεάμηνο 2021, δημοσίευσε η Cairo Mezz Plc.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά την πρόοδο των προγραμμάτων εμβολιασμού κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021, επέτρεψε το σταδιακό άνοιγμα από τις αρχές Μαΐου 2021 των οικονομικών δραστηριοτήτων που είχαν ανασταλεί, γεγονός που δημιούργησε θετικές προσδοκίες μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους μήνες.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, υπήρξε νομισματική, δημοσιονομική και εποπτική στήριξη στην οικονομία τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και από τις Ευρωπαϊκές αρχές. Επιπλέον, τη 13η Ιουλίου 2021, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN) ενέκρινε το Ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τίτλο «Ελλάδα 2.0» και η εκταμίευση της προχρηματοδότησης ύψους €4 δισ. πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021.

Το συνολικό προϋπολογισμένο ποσό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (Multiannual Financial Framework) ανέρχεται σε €1,2 τρισ. (σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων περίπου €41 δισ. θα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω μέτρα εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα και σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των πλειστηριασμών, θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί και από το βάθος και τη χρονική διάρκεια της πανδημίας, τα οποία παραμένουν αβέβαια.

Η Cairo Mezz Plc («Εταιρία») κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1 (“Ομολογίες»). Τα έσοδά της συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τις απαιτήσεις από δάνεια που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Cairo, ήτοι απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των οφειλετών να αποπληρώνουν τα δάνεια τους ή/και να οδηγήσει στην υπαγωγή τους σε νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν μέτρα προστασίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα των Εκδοτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από τις Ομολογίες. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει το χρόνο είσπραξης των εσόδων της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Χαρτοφυλακίου Cairo και άρα τη διαμόρφωση των εσόδων της. Κατά συνέπεια η τυχόν επίπτωση του Covid -19 θα απεικονιστεί στην εύλογη αξία των ομολογιών που κατέχει, όπως αυτή θα υπολογιστεί την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του Χαρτοφυλακίου Cairo. Η αποτίμηση των Ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αποτίμηση θα βασιστεί σε υποθέσεις, παραδοχές και προβλέψεις, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες των χρηματοοικονομικών και άλλων αγορών.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση από την ίδρυσή της, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε ακόμη

«Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές η Jefferies – Η Ελλάδα ένα από τα πιο ισχυρά turnarounds το 2021

44 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ναυπηγούν 182 πλοία

Eurobank: Μονοψήφιος δείκτης NPEs στο 7,3% – Στα €298 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη