Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας  αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά  του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) την αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου,  ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία. Την 06.07.2022,  πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην  ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά  που ολοκληρώθηκε την 01.07.2022. Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας  ορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, μετά την  αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, διαμορφώθηκαν σε €92,5 εκατ. περίπου.

Την 30.09.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω  της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 19 επενδυτικά έργα σε διάφορα  στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics,  οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών  χρήσεων. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή  τους την 30.09.2022 ανερχόταν σε περίπου €826,2 εκατ. (31.12.2021: 15 επενδυτικά έργα με  GDV €497,6 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανερχόταν την 30.09.2022 σε €82,8  εκατ. έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες  ανερχόταν την 30.09.2022 σε €42,7 εκατ. έναντι €37,5 εκατ. την 31.12.2021.

1 Ο σχετικός ορισμός παρατίθεται στην Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 – 30.06.2022

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr www.dimand.gr 

Σημειώνεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, στο τρίτο τρίμηνο του  2022 o Όμιλος απέκτησε γηπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων, στο 15ο  χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος €6 εκατ., με σκοπό να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος κόμβος  logistics στη Βόρεια Ελλάδα.

Την 30.09.2022 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν €8,8 εκατ. έναντι €39,7 εκατ. την  31.12.2021.

Η Εταιρεία, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, κατέβαλε την 04.07.2022  το συνολικό ποσό €50,6 εκατ. για την ολοσχερή προπληρωμή ομολογιακού δανείου και την  εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από  23.06.2022 ενημερωτικό δελτίο. Από την ως άνω προπληρωμή αναγνωρίστηκε στο τρίτο  τρίμηνο του 2022 εφάπαξ χρηματοοικονομικό κόστος και σχετιζόμενα έξοδα συνολικού ύψους

περίπου €7,6 εκατ., το οποία η Διοίκηση εκτιμά ότι είναι μικρότερα από εκείνα που θα  κατέγραφε εάν το εν λόγω δάνειο αποπληρωνόταν σύμφωνα με τους όρους του και συνεπώς  η εν λόγω προπληρωμή είναι μεσοπρόθεσμα συμφέρουσα για την Εταιρεία και τους μετόχους  της.

Μη λαμβάνοντας υπόψιν το εφάπαξ χρηματοοικονομικό κόστος, τα αποτελέσματα προ φόρων  και τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, λαμβάνοντας  υπόψιν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά οι οποίες επηρεάζονται από την ενεργειακή  κρίση, τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, την αύξηση των επιτοκίων, και το  μακροοικονομικό περιβάλλον εν γένει. Οι κατηγορίες ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο  Όμιλος, επιδεικνύουν αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των  υψηλών προδιαγραφών και της περιορισμένης προσφοράς κτηρίων υψηλών ενεργειακών  προδιαγραφών και του αυξανόμενου πληθωρισμού, παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις στις  μισθωτικές και αγοραίες αξίες αυτών, οι οποίες έως σήμερα αντιστάθμισαν τις αρνητικές  επιδράσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι  εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και την επίδοση της  Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου έγκαιρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να  αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της  επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Διαβάστε ακόμη

Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το όριο τιμής

My Θέρμανση: Ξεπέρασαν οι «followers» το 1 εκατομμύριο για το επίδομα πετρελαίου (pic)

Citi: Προβλέπει εκτόξευση των επιδόσεων για τη Mytilineos, στα 26 ευρώ η τιμή-στόχος (πίνακες)