Την Τετάρη 7 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Dimand για τη δωρεάν διάθεση μετοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 07.09.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

3. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως μελών Επιτροπών του Ν.4706/2020 για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού- Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (4.048.200) ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018] και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 15.09.2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της Νερατζιωτίσσης αρ. 115, στο Μαρούσι, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

Αυτές είναι οι αντικειμενικές αξίες στο project του Ελληνικού

Wall Street: Ισχυρή άνοδος μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (upd)

BofA: Έρχεται διψήφια πτώση στις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές μετοχές (πίνακας)