Πλειοψηφικό πακέτο 53,73% της εισηγμένης Εntersoft,  με τίμημα 8 ευρώ ανά μετοχή προτίθενται να αποκτήσουν στο πλαίσιο δεσμευτικής συμφωνίας οι μέτοχοι της Softone, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του newmoney.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία, αγοραστές είναι το Olympia Group του Πάνου Γερμανού (που ελέγχει την πλειοψηφία της εταιρείας Softone), και το Imker Capital οι οποίοι, όπως έγραφε το newmoney,  έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50% της Εntersoft. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Νewmoney, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα υποβληθεί δημόσια πρόταση, ενώ οι δύο εταιρείες, SoftOne και Εntersoft θα ακολουθήσουν, τουλάχιστον για έναν χρόνο, ανεξάρτητη πορεία.

Από την πλευρά του το Οlympia Group (ελέγχει την SoftOne) με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης ότι με την υποστήριξη ενός διεθνούς επενδυτή, έχει επιτευχθεί συμφωνία με το 53% των μετόχων της Entersoft. Παράλληλα γνωστοποιούν πως πέραν της συμφωνίας για την απόκτηση του 53% των μετοχών της Entersoft, οι επενδυτές κατέχουν επιπλέον  4,69% των μετοχών της Entersoft από προηγούμενες εξαγορές.

Η ανακοίνωση του Olympia Group

H Olympia Group ανακοινώνει ότι, με την υποστήριξη ενός διεθνούς επενδυτή, (μαζί με τον Όμιλο Olympia, οι «Επενδυτές») προχώρησαν σε δεσμευτική συμφωνία με τους μετόχους της Entersoft S.A. (“Entersoft”) που αντιπροσωπεύουν το 53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την απόκτηση των μετοχών τους, είτε σε διμερή βάση, είτε στο πλαίσιο εθελοντικής δημοπρασίας, που θα δρομολογήσουν οι Επενδυτές για την απόκτηση όλων των μετοχών της Entersoft (η «Συναλλαγή»). Το συμφωνηθέν αντάλλαγμα  είναι στα οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή.

Οι Επενδυτές διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας και σε εταιρείες που έχουν ισχυρή διοικητική ομάδα και παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η εταιρεία Entersoft ανήκει στο επιτυχημένο οικοσύστημα των εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα με ισχυρή τοποθέτηση στον κλάδο του business software και της παροχής υπηρεσιών.

Με κορυφαία χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστική, τα  τελευταία χρόνια, η Entersoft έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη διαθέτοντας ένα ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο και δίκτυο συνεργατών, καθώς και εξαιρετικές τεχνολογικές λύσεις λογισμικού που απαντούν στην ανάγκη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε μία αγορά που μετασχηματίζεται και αναπτύσσεται ραγδαία, ο τομέας του business software και της παροχής υπηρεσιών διαμορφώνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Και οι δύο Επενδυτές, δίνουν ‘ψήφο’ εμπιστοσύνης στην ικανότητα της διοικητικής ομάδας, των εργαζόμενων και των συνεργατών της Entersoft ώστε να συνεχίσουν και να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάπτυξή της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πέραν της συμφωνίας για την απόκτηση του 53% των μετοχών της Entersoft, οι Επενδυτές κατέχουν επιπλέον  4,69% των μετοχών της Entersoft από προηγούμενες εξαγορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισηγμένος όμιλος πληροφορικής είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες όχι μόνο λόγω των ιστορικών υψηλών της μετοχής του, ή και της πορείας του, αλλά και για τα σενάρια περί μετοχικών εξελίξεων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Entersoft στο Χρηματιστήριο:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε την 3η Μαρτίου 2024 από τους μετόχους κ.κ. Χαράλαμπο Αβράτογλου, Χαράλαμπο Δημητρακόπουλο, Κωνσταντίνο
Δημητρακόπουλο, Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, Ανδρέα-Παναγιώτη Κανσουζίδη, Φραγκίσκο – Παναγιώτη Κανσουζίδη, Αντώνιο Κοτζαμανίδη, Μελίνα Σάρα Κοτζαμανίδη, Νικόλαο Κοτζαμανίδη, Σταύρο Μένεγο, Παγώνα Νικολοπούλου, Παντελή Νικολόπουλο, και Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου (εφεξής οι «Μέτοχοι»), οι οποίοι κατέχουν συνολικά 16.119.831 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,73% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι, στις 2 Μαρτίου 2024, έκαστος εκ των Μετόχων υπέγραψε με την Olympia Group Ltd και τη συμβολή αλλοδαπού επενδυτή (εφεξής από κοινού οι «Επενδυτές») συμφωνία (εφεξής η «Συμφωνία»), που αφορά την πρόθεση απόκτησης του συνόλου των μετοχών που έκαστος εκ των Μετόχων κατέχει στην Εταιρεία από τους Επενδυτές, μέσω νομικού προσώπου ειδικού σκοπού που πρόκειται να συσταθεί προς το σκοπό αυτό από τους Επενδυτές (εφεξής ο «Αποκτών»).

Ειδικότερα, με τη Συμφωνία, έκαστος εκ των Μετόχων παρείχε στους Επενδυτές ανέκκλητη δεσμευτική δήλωση αποδοχής της απόκτησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην Εταιρεία, έναντι ανταλλάγματος οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή.

Η εν λόγω απόκτηση θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ορίζεται παρακάτω), κατ’ επιλογή των Επενδυτών είτε (i) με διμερή συναλλαγή αγοραπωλησίας μεταξύ εκάστου εκ
των Μετόχων και του Αποκτώντος είτε (ii) με αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από κάθε Μέτοχο. Οι ως άνω
δεσμευτικές δηλώσεις αποδοχής των Μετόχων ισχύουν, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της Δημόσιας
Πρότασης, και παύουν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν μετά τις 31 Αυγούστου 2024.

Αντίστοιχα, οι Επενδυτές ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίσουν ώστε να υποβληθεί ανακοίνωση της
προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην τιμή των
οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006, ως ισχύει (εφεξής η «Δημόσια
Πρόταση»). Η Δημόσια Πρόταση εκτιμάται πως θα υπόκειται στις αιρέσεις (i) της απόκτησης μετοχών της
Εταιρείας από τον Αποκτώντα, που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 67% του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου αυτής κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης,
περιλαμβανομένων και εκείνων των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στους Μετόχους, και (ii) της λήψης
των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επίσης η Εταιρεία, σε συνέχεια της παραπάνω ενημέρωσης και σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ.
563/01.03.2024 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου που
αναφέρουν ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την πιθανή συγχώνευσή της με την εταιρεία SoftOne, γνωστοποιεί με την παρούσα στο επενδυτικό κοινό ότι διαψεύδει τα εν λόγω δημοσιεύματα.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ή πληροφορία

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Ποια «φρέσκα» ξενοδοχεία οδεύουν προς το σφυρί (pics)

Μείωση ΕΝΦΙΑ: 300.000 έφτασαν τελικά… στην πηγή

Ποιοι και πώς θα λάβουν το νέο φοιτητικό επίδομα των 2.500 ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ