Επιχειρήσεις

Επιδότηση ΕΣΠΑ σε υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες – Δεύτερη πρόσκληση

 • Παρασκευή Τσόμπα*


Μέχρι 15/10/2021 η 100% επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε υδατοκαλλιέργειες & ιχθυοκαλλιέργειες (εκτροφή ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών & μαλακίων) με ανώτατο επιδοτούμενο ποσό τα 2.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων οι επιχειρήσεις εκτροφής ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και μαλακίων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή εμφάνισαν μείωση στην παραγωγή και τις πωλήσεις τους ως συνέπεια της πανδημίας μπορούν να λάβουν επιδότηση για το διάστημα 1/02/20 έως 31/12/20.

Δικαιούχοι

Yφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που είναι παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που ασχολούνται με την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ψαριών, ειδών γλυκών νερών ή την καλλιέργεια οστράκων.

 • Περίοδος υποβολής: από 1/10/2021 έως 15/10/2021
 • Ποσοστό επιδότησης: 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης κάθε αίτησης
 • Μέγιστο ύψος της χορηγούμενης επιδότησης ανά αίτηση: €700.000 έως €2.000.000.
 • Το επιδοτούμενο ποσό προσδιορίζεται τόσο βάσει της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας του Δικαιούχου όσο και βάσει της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης (Πολύ μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Επιδοτούμενες Δραστηριότητες

 • Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διατίθενται νωπά ή απλής ψύξης
 • Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διατίθενται μη κατεψυγμένα
 • Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διατίθενται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
 • Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διατίθενται ακατέργαστα
 • Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια
 • Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
 • Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διατίθενται ζώντα
 • Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διατίθενται νωπά ή απλής ψύξης

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει να:

 • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.
 • Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως από την 01/01/2019 και έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ούτε στη 1η Πρόσκληση της ίδιας Δράσης.
 • Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, για να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε από την επιδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Παρασκευή Τσόμπα είναι στέλεχος αναπτυξιακών προγραμμάτων της VKPREMIUM.