Σε συνέχεια της από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσης, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigοglass» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») σήμερα ανακοινώνει ότι συνήφθη με επιτυχία μία συμφωνία κάλυψης για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. μεταξύ της Frigοglass, της Frigοglass Finance B.V. και Frigoinvest Holdings B.V. των Εγγυητριών (ως εκεί ορίζονται) και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες Λήξεως 2025») που έχουν εκδοθεί από την Frigοglass Finance B.V., και αποτελούν το 58.1% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η εν λόγω επιτροπή, εφεξής η «Επιτροπή Ομολογιούχων») ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

Οι Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν ουσιωδώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €35 εκατ. στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις Εκδότριες (οι «Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες») δυνάμει της από 5 Δεκεμβρίου 2022 πράξης έκδοσης, η οποία συνήφθη μεταξύ, μεταξύ άλλων, των Εκδοτριών και της Madison Pacific Trust Limited ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και εκπροσώπου εξασφάλισης, ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί (η «Πράξη Έκδοσης»). Οι Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν με διαφορετικούς κωδικούς ISIN από τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες και θα αποτελούν νέα σειρά ομολογιών δυνάμει της Πράξης Έκδοσης. Η εκκαθάριση των Πρόσθετων Ενδιάμεσων Ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις ή περί τις 20 Ιανουαρίου 2023, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης ορισμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ενημέρωση αναφορικά με τις προοπτικές του 2023

Για τη χρήση που λήγει το 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένονται σε περίπου €470 εκατ., με το περιθώριο EBITDA περίπου στο 10%. Ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης αναμένεται να συνεισφέρει το 60% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA, ενώ δεν θα δημιουργήσει ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση δανεισμού (“CFADS”) για το 2023. Ο κλάδος Υαλουργίας αναμένεται να συνεισφέρει το 40% των πωλήσεων και το 96% του EBITDA.

Οι κεφαλαιακές δαπάνες του Ομίλου αναμένονται σε περίπου €45 εκατ. για το 2023. Εισροή ύψους €4 εκατ. αναμένεται από τη μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης το 2023 για τον Όμιλο.

Η δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρωσία εκτιμάται να συνεισφέρει το 10% των πωλήσεων και το 6% του EBITDA το 2023, ενώ η δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρουμανία αναμένεται να συνεισφέρει το 22% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA το 2023 (μη συμπεριλαμβανομένων ενδο-ομιλικών χρεώσεων).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η θυγατρική του Ομίλου στη Ρωσία, Frigοglass Eurasia LLC, διατηρεί πιστωτικές γραμμές με Ρωσικές τράπεζες, μέρος των οποίων είναι κατ’ απαίτηση και βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η Frigοglass Eurasia LLC βρίσκεται σε συζητήσεις με ορισμένους πιστωτές αναφορικά με ενδεχόμενη επιμήκυνση διάρκειας ή επαναδιαπραγμάτευση αυτών των πιστωτικών γραμμών (στο σύνολό τους ή σε τμήμα αυτών). Δεν μπορεί να υπάρχει εξασφάλιση ότι οι εν λόγω συζητήσεις θα είναι επιτυχείς. Σε περίπτωση που οι συζητήσεις αυτές δεν είναι επιτυχείς, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και την προοπτική της Frigοglass Eurasia LLC και κατ’ επέκταση τη συνολική οικονομική θέση του Ομίλου.

Διαβάστε ακόμη

Ο μέτοχος Α2, το ΚαΚαΠα και ένα (τόσο δα) «ξεπλυματάκι», οι δυο που αγοράζουν Σέριφο, το Κολέγιο Ελληνικού και μια βαλίτσα με 1 εκατ. ευρώ

SKY express: Έρχονται δύο νέα Airbus Α321neo – Επενδύει περαιτέρω στο δίκτυο εξωτερικού

Τέλος επιτηδεύματος: ποιοι γλιτώνουν €1.000 (και πλέον) το 2023