Επιχειρήσεις

ΙΑΣΩ: Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για squeeze out από την OCM

  • newsroom


Η OCM αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών τις οποίες δεν κατέχει, δηλαδή 7.344.843 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,01%

Η ανώνυμη εταιρία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 5 η Αυγούστου 2021 από την «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A R.L.» (ο «Προτείνων»), ότι η τελευταία κατά την ως άνω ημερομηνία υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας (οι «Μετοχές») που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.2 του Πληροφοριακού Δελτίου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 25.06.2021 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και συνεπεία αφενός της ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών και αφετέρου των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α. διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης έως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 114.796.092 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,97% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την 04.08.2021 ο Προτείνων προέβη σε επιπλέον αποκτήσεις 15.819 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,013% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο Προτείνων αιτείται την έγκριση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς για την απόκτηση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των υπολοίπων Μετοχών τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι σήμερα 7.344.843 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

α. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερεθεισών Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων και

β. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

Διαβάστε ακόμη

Meteo: Tα καμένα φέτος ξεπέρασαν ήδη κατά 180% τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2020

Η εποχή του φθηνού φυσικού αερίου έχει τελειώσει – Αύξηση των τιμών κατά 1.000%

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρές επιδόσεις και θετικές συστάσεις από τους αναλυτές