Από τις 28 Ιουνίου 2022 ξεκινά η πληρωμή του μερίσματος 0,038 ευρώ ανά μετοχή από την Inform Λύκος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 10ης Ιουνίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή (προ προκράτησης φόρου), ήτοι συνολικό ποσό διανεμόμενου μερίσματος € 823.134,96. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013 και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι € 0,002, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,038 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 21η Ιουνίου 2022. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 22α Ιουνίου 2022 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 28η Ιουνίου 2022.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (ήτοι μέχρι 28 Ιουνίου 2023).

Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ & ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής κατά το νόμο.

Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 29η Ιουνίου 2023, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2021 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697804, κα Κωνσταντίνα Καμπόσου).

Διαβάστε ακόμη

Ποσειδώνια 2022: Η διοργάνωση των ρεκόρ όλων των εποχών έριξε αυλαία (pic)

Inform Λύκος: Οι 4 στρατηγικοί στόχοι για το 2022 – Ο σχεδιασμός της διοίκησης

ΕΕ: Συμφωνία για τον μηχανισμό αλληλεγγύης και την ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα (tweet)