Στις 17 Μαρτίου ολοκληρώνεται η διασυνοριακή συγχώνευση της Inform Holdings από την Austriacard Holdings, ημερομηνία κατά την οποία οι μετοχές της Inform θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής «INFORM HOLDINGS» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία» ή «η Εταιρεία») σχετικά με τη διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση») δι’ απορροφήσεως της INFORM HOLDINGS από τη μητρική της αυστριακή εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD HOLDINGS» και από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») και τις σχετικές προηγούμενες ανακοινώσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS, η INFORM HOLDINGS ανακοινώνει ότι στις 17 Μαρτίου 2023 θα ολοκληρωθεί η Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφησή της από την AUSTRIACARD HOLDINGS – σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7-21 και 30-34 του ελληνικού νόμου 4601/2019 και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του αυστριακού νόμου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz) σε συνδυασμό με τα άρθρα 219 επ. του αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesetz) – με την καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien), μετά την έγκριση του Εμποροδικείου της Βιέννης (Handelsgericht Wien) και την καταχώριση αυτής στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, (i) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της INFORM HOLDINGS δυνάμει καθολικής διαδοχής και θα υποκαταστήσει την INFORM HOLDINGS αυτοδικαίως εκ του νόμου σε όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της, (ii) οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS θα γίνουν μέτοχοι της AUSTRIACARD HOLDINGS, και (iii) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα καταστεί καθολική διάδοχος της INFORM HOLDINGS, η οποία θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και, συνεπώς, οι πιστωτές της INFORM HOLDINGS θα καταστούν πιστωτές της AUSTRIACARD HOLDINGS.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17 Μαρτίου 2023 οι μετοχές της INFORM θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS θα αυξηθεί με την έκδοση 1.314.867 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ εκάστη προς διάθεση στους μετόχους της INFORM HOLDINGS (οι «Νέες Μετοχές»), λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της INFORM HOLDINGS στην AUSTRIACARD HOLDINGS συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της INFORM HOLDINGS στις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, και θα ανέρχεται πλέον σε 18.176.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 18.176.934 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Η αύξηση κεφαλαίου επίσης θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών την 17 Μαρτίου 2023.

Tελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της INFORM HOLDINGS στο Χρηματιστήριο
Αθηνών είναι η 16η Μαρτίου 2023.

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής (4,57104863077406 μετοχές της INFORM HOLDINGS προς 1 Νέα Μετοχή), στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., κατά ή περί την 22 Μαρτίου 2023.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της https://www.austriacard.com/investorrelationsac/listing-prospectus-relevant-documents/.

Κατά τα λοιπά, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην από 24 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωση της AUSTRIACARD HOLDINGS «Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης» σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τροποποιείται ως ακολούθως:

Σημείωση: Το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από σειρά απρόβλεπτων παραγόντων και κατά συνέπεια είναι υποκείμενο σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν μέσω σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης της AUSTRIACARD HOLDINGS.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η AUSTRIACARD HOLDINGS θα δημοσιεύσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την IR (210 6697804).

Διαβάστε ακόμη

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Ευάλωτες στην αύξηση των επιτοκίων κάποιες τράπεζες στην ΕΕ (upd)

WSJ: Κεφαλαιακή ενίσχυση στη First Republic εξετάζουν JP Morgan και Morgan Stanley

Κομισιόν: Πράσινη ενέργεια made in the EU – Αυτές είναι οι προτάσεις