Επιχειρήσεις

Inform Λύκος: Στις 16/12 η έναρξη καταβολής του προσωρινού μερίσματος για το 2021

  • newsroom


Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 10η Δεκεμβρίου 2021

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 ξεκινά η καταβολή του προσωρινού μερίσματος για το 2021, ύψους 0,043074881 ευρώ ανά μετοχή, από την Inform Λύκος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 31.08.2021 σχετικής ανακοίνωσής της, η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το προσωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2021 ανέρχεται σε € 926.026,83 προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,04534198 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση € 0,043074881 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 13η Δεκεμβρίου 2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 10η Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2021.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 16η Δεκεμβρίου 2022).

Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ & ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 19η Δεκεμβρίου 2022, η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697804, κα Κωνσταντίνα Καμπόσου).

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 του Α.Κ.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση έκδοσης ΑΦΜ για πολυκατοικίες

Amazon Web Services (AWS): «Ήρθαμε γιατί η Ελλάδα άλλαξε νοοτροπία»

Noval Property: Απόκτηση του πρώην ακινήτου Kodak στο Μαρούσι