Την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Intrakat. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής τους

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

8. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018

9. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

10. Έγκριση συμψηφισμού ποσού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (72.742.401€) εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

11. Διάφορες Ανακοινώσεις

Ι. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Οι ευρωπαϊκές μετοχές γίνονται και πάλι ελκυστικές (πίνακες)

Ετσι θα είναι το νέο ξενοδοχείο των 114 δωματίων αξίας €15 εκατ. του ομίλου Ευμορφίδη στο Κουκάκι (pics)

Ποιες «φορο-προθεσμίες» λήγουν στο τέλος Ιουνίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ