Επιχειρήσεις

Intralot: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,4 εκατ.

  • newsroom


Η μείωση προέκυψε έπειτα από την ακύρωση 4.700.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσα στο 2018

Στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €1.410.000, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 156.961.721 σε 152.261.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, προχώρησε η Intralot.

Η μείωση προέκυψε έπειτα από την ακύρωση 4.700.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αποκτήθηκαν εντός μέσα στο 2018, σε εκτέλεση των από 26.05.2016 και 16.05.2018 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€1.410.000,00), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 156.961.721 σε 152.261.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (4.700.000) ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι προς ακύρωση 4.700.000 ίδιες μετοχές της INTRALOT αποκτήθηκαν εντός του έτους 2018, σε εκτέλεση των από 26.05.2016 και 16.05.2018 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Συνεπεία της ως άνω ακύρωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRALOT ανέρχεται πλέον σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€45.678.516,30) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (152.261.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Την 15.07.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2584002 η με αριθμό πρωτοκόλλου 79229/15.07.21 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 27.07.2021 για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ενέκρινε την διαγραφή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 02.08.2021 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (4.700.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες και θα ακυρωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 213 039 7000).

Διαβάστε ακόμη

Η μάχη για τα €500 εκατ. του online delivery και ο νέος «διεκδικητής»

Άννα Αγγελικούση: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων για την Pantheon

Χρηματιστήριο: Κόντρα στο διεθνές κλίμα έκανε το 6 στα 6