Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατόπιν ενημέρωσης των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη χρήση 2020, βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, οι μέτοχοι θα κληθούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων www.karelia.gr 2 από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση της αμοιβής του.

6. Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και διανομής μερίσματος.

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

8. Έγκριση του αναθεωρημένου και εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

Β. ΑΠΑΡΤΙΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 121, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την www.karelia.gr 3 ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 25η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής).

3. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ο εγγεγραμμένος, κατά την ημερομηνία καταγραφής, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, κατά την ημερομηνία καταγραφής, μέσω εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή, κατά τις διατάξεις των Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο ΕΛ.Κ.Α.Τ..

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 και την παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1. Για τη συμμετοχή των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

2. Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από το ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA. Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. www.karelia.gr 4

3. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχονται προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αρ. 8 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

4. Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

5. Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr). Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Αθηνών, Ασπρόχωμα, Καλαμάτα) (e-mail: info@karelia.gr, τηλ.: +30-27210-69213, fax: +30-27210-69080). Επίσης από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό 210-3366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

6. Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκειά της, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν: γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, www.karelia.gr 5 δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Οι ανήλικοι και οι τελούντες σε στερητική δικαστική συμπαράσταση μέτοχοι συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους ή δια αντιπροσώπου ορισμένου από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι τελούντες σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση ως προς τα συμμετοχικά δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας οφείλουν να αποδεικνύουν τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη τους στην άσκηση συγκεκριμένου μετοχικού δικαιώματος, ιδίως του δικαιώματος ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, ο μέτοχος που κατέχει μετοχές οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα ή οντότητες με ικανότητα δικαίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά νομίμου εκπροσώπου τους.

4. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

5. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

6. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες αυτές τουλάχιστον για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολή αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: i. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, www.karelia.gr 6 ii. είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, iii. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, iv. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) έως (iii).

8. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2021 ή στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως, μέσω ειδικού εντύπου που χρησιμοποιεί για αυτό τον σκοπό η Εταιρεία (και θα μπορούν να προμηθευτούν οι μέτοχοι, όπως υποδεικνύεται κατωτέρω), το οποίο υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (στην έδρα της Εταιρείας, οδός Αθηνών Καλαμάτα), μέσω φαξ (+30- 27210-69080) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Εταιρείας info@karelia.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως τις 15.00 μ.μ. της 28ης Ιουνίου 2021. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Δ. αναφερόμενα.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. H αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται ή γνωστοποιείται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες www.karelia.gr 7 μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παρ.

3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της παρ. 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο ΕΛ.Κ.Α.Τ.. www.karelia.gr 8

Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, το ειδικό έντυπο διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, καθώς και οι οδηγίες και όροι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr). Επίσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων, οι δε κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα, σε έγχαρτη μορφή, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Αθηνών, Ασπρόχωμα, Καλαμάτα, τηλ: +30-27210-69213, fax: +30-27210-69080).

Διαβάστε ακόμη:

Πάνω από €26 δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο (Upd)

Ελλάκτωρ: Πώληση πακέτου 3,60% – Σενάρια για έξοδο Μπόμπολα

Γεωργιάδης: Τον χειμώνα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι όχι (Vid)