Τη διανομή μικτού μερίσματος 11 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καρέλια πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., με τη συμμετοχή μετόχων και αντιπροσώπων μετόχων που εκπροσωπούν 1.451.897 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,60% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2021, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των 11,00 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 10,45 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 14η.06.2022, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 15.06.2022 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 21η.06.2022.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 21η.06.23).

Μετά την 21η.06.23 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2021 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. +30-27210 69213).

Διαβάστε ακόμη

Έλληνες εφοπλιστές: Αναγκαία η χρηματοδότηση της ναυτιλίας για τη μετάβαση στην «πράσινη» εποχή

Διεθνές κραχ στον ορίζοντα; Ποιοι τρέχουν να αγοράσουν χρυσό

Bloomberg: Οι τρεις παράγοντες που προμηνύουν μείωση του πληθωρισμού