Στις 14 Μαρτίου ξεκινά από τον Όμιλο Λάμψα η επιστροφή κεφαλαίου 0,47 ευρώ ανά μετοχή, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.E.» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Φεβρουαρίου 2023 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ (23.927.680 Ευρώ) διαιρεμένο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (21.364.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών (1,12 €) εκάστη. Συνεπώς, η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας παραμένει, τελικώς, αμετάβλητη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την με Αριθ. Πρωτ.: 2895385ΑΠ/17.02.2023 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 03/03/2023 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,47 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 08/03/2023 ενώ από την ίδια ημέρα οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια, τελικώς, ονομαστική αξία, ήτοι 1, 12 Ευρώ, λόγω της ως άνω αυξήσεως και ταυτόχρονης ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 09/03/2023.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 14/03/2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται από την Τράπεζα ALPHA BANK μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 10564, τηλ.: 2103330840, φαξ: 2103228034).

Διαβάστε ακόμη

Απομακρύνονται τα σύννεφα της ύφεσης από την Ευρωζώνη

Ετσι διακινούνται τα πιο ακριβά κρασιά του κόσμου – Ολα αρχίζουν στο μεγαλοπρεπές Place de Bordeaux

Aπορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα Ηλιόπουλου – Κανονικά η ΓΣ της ΜIG