O Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει τη δημοσίευση της 3ης κατά σειρά Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στο έτος 2020. Η Έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα του Ομίλου, περιγράφει αναλυτικά την προσέγγιση και τις επιδόσεις του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη ουσιαστικότητας, παρουσιάζει τη συνεισφορά του στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο και διεθνώς έγκυρο πρότυπο αναφοράς GRI και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά θέματα, δίνεται έμφαση στην παροχή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, στη μείωση των αποβλήτων, στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νέας επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης, αλλά και στην καταγραφή,
παρακολούθηση και συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, έχοντας ενσωματώσει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική του στρατηγική, ο Όμιλος δημιούργησε την πλατφόρμα IN THE LOOP (www.in-the-loop.gr) που στοχεύει στην αξιοποίηση του
χρησιμοποιημένου πλαστικού για τη δημιουργία νέων βιώσιμων προϊόντων.

Σχετικά με τα κοινωνικά θέματα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία, στη διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων, όπως επίσης στη διασφάλιση της ποιότητας υγείας και ασφάλειας των πελατών. Για την επίτευξη μίας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, πραγματοποιείται αξιολόγηση και προσεκτική επιλογή των προμηθευτών. Σημαντική αποδεικνύεται επίσης και η συνεισφορά του Κοινωνικού Κέντρου ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ (www.kksxalioris.gr) με δραστηριότητες εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και κοινωνικού περιεχομένου. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία οικονομικής αξίας και στην οικονομική επίδοση του Ομίλου, στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και συμμόρφωσης, όπως επίσης και στη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Προτεραιότητα του Ομίλου παραμένει ο σχεδιασμός ενεργειών που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας και στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των
ενδιαφερόμενων μερών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Στην προσπάθειά μας για ένα βιώσιμο μέλλον, θέτουμε φιλόδοξους στόχους πάντα σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο». Αντίστοιχα, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτρης Μαλάμος επεξηγεί ότι «Η πανδημία έδρασε ως επιταχυντής τάσεων, δείχνοντάς μας ότι η γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι καταλυτική για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Στόχος της Βιώσιμης Στρατηγικής του Ομίλου είναι να δημιουργήσει αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη συλλογική συνεργασία. Τα στελέχη του Ομίλου, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια όπου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα, οι προμηθευτές, οι πελάτες, όλοι πλέον κατανοούν την ουσία και τη συμβολή της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους αλλά και στον ίδιο τον πλανήτη. Η έννοια αυτή είναι πλέον ενσωματωμένη στην εταιρική κουλτούρα. Μία ισχυρή δομή διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με μία νοοτροπία με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, διασφαλίζουν την επιχειρηματική συνέχεια του Ομίλου, όσο και το μέλλον όλων.

Για να κατεβάσετε την έκθεση, πατήστε εδώ.