Επιχειρήσεις

Μεταβιβάσεις μετοχών της Forthnet από την Emirates

  • newsroom


Ενδοεταιρικές μεταβιβάσεις μετοχών της Forthnet από τον όμιλο της Emirates ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο.

Ενδοεταιρικές μεταβιβάσεις μετοχών της Forthnet από τον όμιλο της Emirates ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο. Οι μετοχές που κατείχε ο όμιλος στην ελληνική εταιρεία μέσω της Forgendo μεταφέρθηκαν στις Go Plc και Emirates International Telecommunications (Malta) Limited που είναι και οι μέτοχοι της Forgendo.

Συνολικά ο όμιλος της Emirates ελέγχει έμμεσα ποσοστό 45,213% της Fοrthnet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο 45,213% ανήλθε το ποσοστό που κατέχει έμμεσα στη Fοrthnet η εταιρία Emirates International Telecommunications LLC (EITL), μετά τη μεταβίβαση από τη Forgendo Limited του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα στημ εισηγμένη και το οποίο αντιστοιχούσε σε ποσοστό 41,273% του συνόλου των μετοχών της Fοrthnet, στις εταιρίες Go Plc και Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (EITML).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

Η εταιρία Forthnet ΦΟΡΘ 0,00% ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η “Emirates International Telecommunications LLC” (“EITL”) γνωστοποίησε την 28η.7.2016 στη εταιρία τα εξής, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

1. Η Forgendo Limited, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 50% η εταιρία Go Plc και κατά ποσοστό 50% η εταιρία Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (EITML), μεταβίβασε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα στη Fοrthnet, ήτοι συνολικά 45.440.473 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 41,273% του συνόλου των μετοχών της Fοrthnet, στις ανωτέρω εταιρίες Go και EITML, και συγκεκριμένα 22.720.237 δικαιώματα ψήφου στην Go και 22.720.236 δικαιώματα ψήφου στην EITML.

2. Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης μετοχών, η EITL ελέγχει έμμεσα ποσοστό 45,213% το οποίο αντιστοιχεί σε 49.775.473 δικαιώματα ψήφου της Fοrthnet μέσω των εταιριών:

α) Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (EITML), η οποία κατέχει άμεσα 22.720.236 δικαιώματα ψήφου στη Fοrthnet, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,636% στο σύνολο των μετοχών στη Fοrthnet,

β) GO Plc, η οποία κατέχει άμεσα 22.720.237 δικαιώματα ψήφου στη Fοrthnet, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,636% στο σύνολο των μετοχών στη Forthnet και

γ) Giradena Limited, η οποία κατέχει άμεσα 4.335.000 δικαιώματα ψήφου στη Fοrthnet, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,94% του συνόλου των μετοχών της Fοrthnet.

Η EITL προέβη στη γνωστοποίηση για λογαριασμό και των ελεγχόμενων από αυτήν κατά τα ανωτέρω νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3556/2007.

Η παρούσα γνωστοποίηση γίνεται με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Απόρρητο Απόρρητο