Επιχειρήσεις

PAPERPACK: Aύξηση κατά 16% στον κύκλο εργασιών

  • newsroom


Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.172 χιλ.€ έναντι 496 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Αύξηση κερδοφορίας  και του κύκλου εργασιών κατέγραψε η Paperpack στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρία συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Εξαμήνου από 1/1/2019 έως 30/06/2019. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 10.031 χιλ.€ έναντι 8.642 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,08%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.568 χιλ.€ έναντι 1.211 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019. Η σχετική ανάλυση της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές καταστάσεις , αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 5.4 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.590 χιλ.€ έναντι 712 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.172 χιλ.€ έναντι 496 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2019 ανέρχεται σε 162 άτομα ενώ την 30/06/2018 ανερχόταν σε 155 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,2964 € έναντι 0,1256 € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.758 χιλ. € έναντι λειτουργικών ταμιακών ροών 627 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.079 χιλ.€ έναντι 3.183 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.098 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.