Για εύλογο και δίκαιο τίμημα κάνει λόγο η Paperpack, αναφερόμενη στο τίμημα των 6,70 ευρώ ανά μετοχή, που προσφέρει η Orlando-Equity στην υποχρεωτική δημόσια πρότασή της για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Paperpack.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 30.12.2020, ανέρχεται σε €5,69407.

2. ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 30.12.2020.

3. το τίμημα για την απόκτηση του συνόλου των 3.558.802 Μετοχών, κατά τις 30.12.2020 και 31.12.2020, από τον Προτείνοντα ανήλθε σε €6,66 ανά Μετοχή.

4. ο Προτείνων όρισε την Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής ο «Αποτιμητής») ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»), για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,38% του συνόλου αυτών. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω 4 αποτίμηση ανέρχεται σε €5,43 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος στο οποίο απέκτησε ο Προτείνων τις Μετοχές που κατέχει σήμερα, ως αναφέρεται ανωτέρω, και του Προσφερόμενου Τιμήματος οφείλεται σε στρογγυλοποίηση προκειμένου το Προσφερόμενο Τίμημα να είναι συμβατό με το ισχύον βήμα τιμής (tick size) της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/588.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση περί της υποβολής της δημόσιας πρότασης

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση αποτίμησης