Αύξηση του κύκλου εργασιών, διπλασιασμός των EBITDA και των καθαρών κερδών καταγράφει η  Paperpack ΑΒΕΕ στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το έτος 2019. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της τάξης του 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της καταγράφοντας :

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 10,99% και ανήλθε σε 18.447 χιλ.€ έναντι 16.621 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 4.309 χιλ.€ έναντι 2.248 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης. Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ16 επέδρασσε θετικά στο EBITDA της χρήσης κατά το ποσό των 603 χιλ.€. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.598 χιλ.€ έναντι 1.059 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.929 χιλ.€ έναντι 761 χιλ.€. Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 3.817 χιλ. € έναντι 1.370 χιλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.044 χιλ.€.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας, μειώθηκε κατά 1.393 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή.