Στις 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Παπουτσάνης με θέμα μεταξύ άλλων την έγκριση διανομής μερίσματος και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Παπουτσάνης αναφέρει:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 και διανομή μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2023.

4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

8. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων (προ της χρήσης 2023) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση από την επιτροπή ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 καθώς και έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Οι τρόποι με τους οποίους οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις περιγράφονται κατωτέρω υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Κατά την τακτική γενική συνέλευση θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους κ.κ. μετόχους των ως άνω εκθέσεων από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρο της επιτροπής
ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή κάποιων εξ αυτών, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24.04.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΘΟ: Αύξηση 2,5% στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2023 στην Ελλάδα (πίνακες)

Δυναμική ανάπτυξη έως 59,1% της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου για το 2024

Google: Μπλόκαρε ή αφαίρεσε πάνω από 5,5 δισ. διαφημίσεις για παραβίαση της πολιτικής της

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ