Αίτημα άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των εναπομεινάντων μετοχών της ΝΙΚΑΣ υπέβαλε η CRYRED INVESTMENTS LIMITED του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου, με στόχο την απόκτηση του 100% των μετοχών της αλλαντοβιομηχανίας.  

Πρόκειται για συνολικά 35.458 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,07% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας 

Το προσφερόμενο τίμημα είναι ίσο με το αντάλλαγμα της πρόσφατης Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή ίσο με το ποσό του 1,24 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.  

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επιτυχημένη Δημόσια Πρόταση, ο κ. Θεοδωρόπουλος διατηρεί υπό τον έλεγχό του το 99,93% των μετοχών της ΝΙΚΑΣ.  

Πριν λίγες ημέρες δε, έγινε γνωστό ότι ο γνωστός επιχειρηματίας απέκτησε το 45% της ιστορικές σοκολατο-βιομηχανίας ΙΟΝ.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 15η Απριλίου 2022 από την εταιρεία με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (ο «Προτείνων»), η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την ως άνω ημερομηνία, ο Προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,12 έκαστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος») (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»). 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 21 Ιανουαρίου 2022 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης του Προτείνοντος (η «Δημόσια Πρόταση») καθώς και αποκτήσεων του Προτείνοντος μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με τις επιστολές της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στις 13.04.2022 ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατείχαν συνολικά 53.118.682 μετοχές (εκ του συνόλου των 53.154.140 μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 99,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Ε.Κ., αιτήθηκε την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 35.458 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,07% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των €1,24 ανά Μετοχή, σε μετρητά. Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών, ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους  πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γεράρδος: Το «μυστικό» της Πλαίσιο Computers και η συμβουλή προς τους νεότερους επιχειρηματίες

COSMOTE: «Χρυσό» μέρισμα €180 εκατ. στον ΟΤΕ – Τι αναμένει για το 2022

Το πακέτο και ο ανασχηματισμός, οι ναυτιλιακές στο ΧΑ, οι αμερικανικές επενδύσεις και τα… κινέζικα στα Πλαστικά Κρήτης